Interneeta Bilbila keessan irratti bantanii Koompuutara keessan irratti Fayyadamuu dandeessu: OROMO ICT

2
128

Interneeta Bilbila keessan irratti bantanii Koompuutara keessan irratti Fayyadamuu  dandeessu: OROMO ICT


Eeyyen, Bilbila keenya keessattuu SIM 3G fi isaa oli fayyadamna yoo ta’e, Tajaajila interneetaa Bilbila irratti baname, Mala salphaa ta’een koomputara keenyaan walqunnamsiifnee fayyadamuu dandeenya.

Kunis mala salphaafi baayyee gaarii ta’e keessaa “Wi-Fi Hotspot” Bilbila keenyaa banuudha. Malli kun mala koompitarri(laptop) keenyaan salphatti walitti hidhachuu danda’uudha.

Bilbiloota Ammayyaawaa(Smart Phone) adda addaa irratti tartiibni isaa xiqqoo gargar ta’uu mala, ta’us hedduu kan walitti dhiyaatuufi salphatti qindeessuun kan danda’amuudha.

Hubachiisa: “TETHERING”n mala Tajaajila interneetaa bilbila keenyarraa gara koompuutara keenyatti dabarsinee fayyadamuu waan ta’eef, Dhimma Kafaltii ykn Kaardii keenyaa ofeeggannoo gochuu nu barbaachisa, Kan duraan Mobile irratti ‘Limit” goone hojjachuu dhabuu waan maluuf.

Tartiibni Bilbila Ammayyaawaa(smart phone) keenyaaf Koompuutara walqabsiisuun Interneeta fayyadamuuf nu dandeessisu:

  1. Qindaa’ina(Settings) mobile keessanii seenuudhaan Bafata “WIRELESS and NETWORK” jedhu seenaa
  2. TETHERING and PORTABLE HOTSPOT” ykn SIMILAR OPTION Seenaa
  3. PORTABLE Wi-Fi HOTSPOT” filadhaa

  1. Sana booda gama koompuutara keenyaa deebinee, “NETWORK” bifa haadmaleetiin(wireless) koompuutara keenyaan wal qunname keessa Maqaa Bilbila keenyaa ykn “Network” bilbila keenyaa filannee walqunnamsiifna.

 

Hubadhaa: Bilbiloota keenya kanneen akka “BLACKBERRY, iPhone fi Window Phone” illee walqunnamsiifnee fayyadamuu dandeenya.

Yoo barbaaddan tartiiba isaa isiniif maxxansina.

 


BORAA BULAA DEEBANAA

OROMO ICT

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here