Rakkoo hoji-dhabdummaa biyya keenyaafi Akka #Afrikaatti humna Oomishaa #Dargaggoota heddu mudate furuuf Dhaabbatni guddichi Idil-Addunyaa Google, #Baajata guddaa ramadee #Dargaggootni Afrikaa Interneetaan akka hojii uummatan hojjachaa jira.

Biyya keenya keessatti, keessaahuu Oromiyaatti #Dargaggootni hedduun hojii barbaadu, Kunis hedduumina Miliyoona hedduun lakkaawamu kan qabu yommuu tahu akkuma Afrikaattuu Dargaggootni hedduun hojii hin qaban.

Rakkoo kana furuuf furmaata taha jedhee kan yaade Dhaabbatni Google dargaggoota Afrikaatiif #Leenjii hojii uummachuu kennuudhaaf baajatni ramadamee karaa bakka bu’aa isaanii biyyota garagaraa keessa jiraniin leenjisaa jira. #Leenjicha booda #Waraqaa-Ogummaa(Certificate) illee ni laata.

Haaluma kanaan yeroo ammaa dargaggoota dhaaabbilee #BarnootaaOlaanoo irraa eebbifamaa jiraniif dursi laatamee Leenjii kana bilisaan haalli mijaayee kennamaa jira, haaluma kaan kunoo biyya keenya keessatis kennamaa jira.

Qabiyyeen Leenjichaa:
– Interneetaan Hojii Uummachuu
– Interneetaan hojii barbaadachuu
– Daldala Toorarraa ykn Ammayyaa
– Tarsiimoo Daldala Toorarraa
– Beeksisa Toorarraa
– Daldala Mobile fi Barbaacha daldala toorarraa fa’a ofkeessaa qaba.

Dargaggootni keenya carraa kana barbaadanii itti fayyadamuu qabu. Namoota argachuu dadhaban ammoo carraan #Kallattiidhumaan geessii (https://learndigital.withgoogle.com/digitalskills) kanaan galmaayanii barachuu waan jiruuf dhiphachuun hin jiru jechuudha,

Interneetnii yeroo ammaa addunyaa biyyoota guddatanii dabalatee guddachaa jiran keessatti madda galii guddaa ta’ee jira waan taheef carraa kanatti fayyadamuun biyya keenyaafis #Dargaggoota keenyaafi faayidaa olaanaa qaba jennee amanna.

Kanumaan walqanatee #Teamoroict.com dhiyotti #Giddugala Daldala Toorarraa(Ammayyaawaa) kan Africa Digital Marketing – ADM jedhamu qabatee dhufuuf hojjachaa jiraachuu keenya isin yaadachiifna.
Obsaan nu eeggadhaa.

HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com Team

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here