Itoophiyaatti tajaajilli bilbila moobaayilii kan eegale waggaa 20'n dura ture | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Itoophiyaatti tajaajilli bilbila moobaayilii kan eegale waggaa 20’n dura ture


Itiyoo-telekoom tajaajila bilbila moobaayilii kennuu erga jalqabee ganna 20 guute.

Yeroos tajaajila kana argchuu kan danda’an qondaaltoota mootummaafi dureessota daldala irratti bobba’an ture.

Odeeffannoon Itiyoo Telekoom, yeroo ammaa kana fayyadamtoonni bilbila harkaa miiliyoona 39.5 gahaniiru jedha.

Maamilooti jalqabaa tajaajilicha argachuuf kaartaa manaa, ragaafi maallaqa qabdii fidachuu qabu ture.

Har’a barataa hanga hojjetaa, namoota galii gadi aanaa qabaniifi dureessoti namuu bilbila moobaayilii kana fayyadama.

Namooti siimkaardii isaanii waggaa 20 har’aa bitatan amma akka salphaatti argamuunsaa akka isaan dinqu dubbatu.

Obbo Tsaggaayee Asfaaw waggaa digdamman har’aa maamilooti galmaa’anii siimkaardiifi mobaayilii akka fudhataniif beeksisa yoo himamu ni yaadatu.

Yeroos damee Itiiyoo-teleekoom Boolee naannoo Landan Kaaffee argamutti galmaa’uu isaanii dubbatu.

Mobaayilii harkaaImage copyrightWSFURLAN
Goodayyaa suuraa‘Namoonni marsaa duraa irratti mobaayilii bitatan namoota sooreeyyii akka tahanitti yaadama ture,’

”Yeroo jalqabaa warafaan baayyee jira ture ani garuu karaa waajjira koo gatiin fudhadheef warafaa hin eegne sa’aatii tokko keessattin fudhadhe ” jedhu obbo Tsagaayeen

Baricha mobaayillis siimkaardiinis Itiyoo-telekoomiirraa kan kennamu yoo tahu, namni tokko bilbila dhuunfaa qabatee argamuun hin hayyamamu ture.

”Kana jechuun, yeroos namni hunduu mobaayilii wal-fakkaataa qabata ture,” jedhu.

Misraaq Assaggid immoo warra jalqaba fudhate keessaa yoo taatu, sararrri bilbilaa jalqabaa 091120n jaqabu dhumee yeroo isa abbaa 091121 akka fudhatte dubbatti.

”Namooti yeroos marsaa duraa irratti mobaayilii bitatan namoota sooreeyyii akka tahanitti yaadama ture,” jetteetti.

Yeroos moobaayilii akka waan qananii namoota ilaalan keessaa akka turteefi ”har’a akkasitti jireenya keenyaa waliin hidhachuunsaa na ajaa’iba,” jetti.

Mobaayilii harkaa iphone jedhamuImage copyrightBOMBUSCREATIVE

Mobaayiliin yeroo jalqabaa Itiyoo-telekoomiirraa fudhatte ‘Nookiyaa’ yoo tahu hamma kaawuyyaa wayyaa ittiin sirreefatan fakkaata jechuun himti.

Obbo Tsagaayeenis moobaayilooti yeroosii hanga ejjetaa bilbilaa manaa gahu gatii taheef harkaan qabataniif socho’uuf mijaa’oo hin turre jedhu.

Dubbisi | Read  Bilbila Ammayyaawaa[SMART Phone] keessan Qulqullinna olaanaan qabachuuf ulaagaa barbaachisu.

Tajaajilli yeroo sanaa maal fakkaata ture?

Yeroo jalqabame tajaajilli ergaa gabaabaa hin jiru ture, namooti mobaayilii ergaa sagaleef qofa itti fayyadamu ture.

”Yeroon mobaayilii gurratti qabadhee odeessaa daandiirra deemu, namoonni eenyu wajjin odeessiti jedhanii walitti asaasu ture” jetti Misraaq.

”Gatiinsaas xiqqoo qaalii waan tureef akka garaa bilbilaa akka hin turres yaadatti.

”Amma akka garaatti, inumaayyuu waan kuni tolaanidhaamoo si jechisiisa”

Obbo Tsaggaayeen yeroos moobaayilii qabachuu keen namni akka nama ‘qaroome’ wayiittifaa si ilaala jedhu.

Anaan na mudachuu yoo baateyyuu namooti moobaayiliitti haasa’aa karaarra deeman akka maraatuutti ilaalamaas turan jedhan.

Yeroos mobaayila malee jiruu isaanii akkamitti akka dalagaa turan bitaa natti taha jedhaniiru.


Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.