Itti fayyadama Bitsaalee Hawaasaa irratti BIRIITEEN seera haaraa qopheessaa jirti. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Itti fayyadama Marsaalee Hawaasaa irratti BIRIITEEN seera haaraa qopheessaa jirti.


Biriiteen Haala itti fayyadama Marsaalee Hawaasaa akka miidhaa hin qaqqabsiifne tiksuuf kan oolu seera haaraa qopheessaa jiraachuu beeksifteerti. Seerri haaraa kun hojiirra yoo oole odeeffannoo kijibaafi sobaa kan daddabarsan marsaaleen hawaasaa adabbiif kan saaxilaman tahutu himame.
Mootummmoota Biyyoota Awustiraaliyaa dabalatee kanneen biyyoota addunyaa hedduun Marsaalee hawaasa walqunnamsiisan irratti itti-fayyadama seermaleessummaa, fedhii seeraan alaa kakaasuu, fi Filannoo irratti dhiibbaa akka hin uumne too’achuun qabiyyee seerichaa akka tahe himameera.

Mootummaan Biriiteen labbiin biyya keessa jiraatan rakkoowwan kallattiin tahee alkallattiin miidiyaadhaan gaggeeffamu sababeeffachuun miidhaa uumamu too’achuuf seerri qophaayaa jiraachuun beekameera.
Kanumaan walqabatee qaamota seera cabsan ykn darban irratti Yakka adabaa dabalatee marsaalee isaanii ugguruu, akkasumas hooggantoota Dhaabbilee Tekinoolojii ittigaafatamummaa fudhachiisuu akka tahe himameera. Dhimmicha waliin walqabatee Feesbuukiin gamasaatiin Mootummaa waliin akka hojjatu ibseera.

Maddi: insa

Dubbisi | Read  Hundeeffama ADM irratti yaada Artistootaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.