Jecha Darbii{Password]


Jechi darbii Furtuu waan hundaati, Yoo jecha darbeii hin qabne #Eenyummeessaa(account) Facebook, Marsariitii adda addaa fi iddoo icciitii jiru kamiiyyuu jecha darbiitiin kan hidhameedha.

Jecha darbii keessan Akkamitti eeggachuu qabdu.???

Hayyootni koompuutaraa akka jedhanitti jechi darbii kamiiyyuu ni caba ykn hatama. Garuu Ogeessa dandeettii olaanaa qabu barbaada.

Haala salphatti akka isin jalaa eenyummeessaa keessan hin cabsine yoo barbaaddan #tartiiba armaan gadii hordofaa:

• Jecha Darbii yoo uumtanis ta’ee yoo jijjiirtan baay’ina isaa 8 gadi ta’uu hin qabu
• Jecha darbii keessan namni biraa tasuma arguus ta’ee beekuu hin qabu. Keessattuu yeroo nama giddutti bantan yoo saffisaan barreessuu hin dandeessan ta’e, namootni akka isin irraa siqan gaafachuu qabdu. icciitii cimaa waan ta’eef
• Jechi darbii makaa Qubee(A, b, c..), lakkoofsa(1,2,3…) fi mallattoolee addaa kanneen akka(!,@,#,$,%.^,.,&,*,fikkf) of keessaa qabaachuu qaba. fkn: Az0o!2324
• Jechi darbii isin fayyadamtan kan salphatti hin tilmaamane ta’uu qaba.Keessattuu ragaa odeeffannoo keessan ofkeessaa qabu osoo ofkeessaa qabaachuu baatee filatamaadha.
• Jecha darbii keessan yoo jijjiirtan eenyummeessaa keessan keessaa baatanii(ba’i ykn Logot) gootanii osoo jecha darbii haaraan seenuun filatamaadha. keessattuu Eenyummeessaa akka Facebook fa’a #LOGOUT ACTIVE Account jechuun iddoo hundaa akka cufamuuf eenyummeessaa keessaniif sodaa qabdan waan balleessuuf hedduu barbaachisaadha, fayyadamuun ni gorfama.

Walumaagalatti: Jechi darbii murteessaafi icciitii abbaan eenyummeessichaa qofti beekuu qabu waan ta’eef”:

  • Jabaa ta’uu qaba.
  • Namni biraa salphatti kan hin tilmaamne ta’uu qaba.
  • Yoo xiqqaate baay’inni isaa dijiitii 8 ol ta’uu qaba.
  • Ofii keessaniif salphatti kan yaadattan ta’uu qaba.
  • Maqaa dhuunfaa ta’uu hin qabu
  • Mallattoolee(!@#$%^…), Lakkoofsota(12345..) fi Qubeen(abcd…) walitti makuudhaan banachuu qabdu. Fkn Oromoict@pa$$word!

Jecha darbii erga hamma kana jennee booda, Yeroo ammaa Eenyummeessaan heddu waan jiruuf akkamitti osoo hin irraanfanne fayyadamuu dandeenya???
Fakeenyaaf ani Jecha darbii 32 qaba, 25 ni yaadadha, 7 irraanfadhee barbaadaan jira.
Haala salphaa ittiin eenymmeessaa keenya hedduuf fayyadamuu dandeeny keessaa
1) Maqaa walfakkaatuun jalqabuun, erga keessa achi seenne booda waan addaa itti dabaluu. fkn: osoo jecha darbee page OROMO ICT kana ilaaltanii oromoict@face1216 dhaa. Jechi darbii Page biroo immoo oromoict@faceL2L6 dha. ani kan yaadachuun na barbaachisu iddoo jalqabarratti 1(tokko) ture amma L dhaan bakka bu’uu qofa
2) Inni biraa Galmeeffatanii iddoo namni hin agarre kaawwachuudha. kun garuu hin gorfamu
3) Keessattuu Jecha darbii email dagachuu hin qabnu, waan hedduuf nu gargaara waan ta’eef.

 


HORAA BULAA

#OROMOICT  [sgmb id=”1″]

Maxxansa darbeMobile Oomisha Duraa[#Original] ta’uu akkamitti beekuu Dandeenya: OROMO ICT
Maxxansa itti-aanuSeenaa Qinqanii[Virus] Coompuutaraa:- OROMO ICT
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

2 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here