JECHOOTA KOOMPUUTARAA

afaanoromo-computer-terminology

JECHOOTA KOOMPUUTARAA AFAAN OROMOOTIIN


Jechootni Koompuutaraa Afaan Oromootiin xiyyeeffannoo yoo argachuu baataniiyyuu, Hayyootni tokko tokko Hanga danda’aniin moggaasuuf yaalanii jiru. Haaluma kanaan  Dookumantiin ICT Glossary in three major languages of Ethiopia jedhu kan walitti dhufeenya Waajjira  Guddina ICT fi Giddugala Qorannoo Afaan Itoopiyaa jedhuun hojjatame akka bu’uuraatti fudhachuun OROMO ICTn, Itti Fayyadamaafi Hojiirra oolmaa Jechoota kanaatiif akkasumas Jechoota Barbaachisoo dabalamuu qaban jedhamee itti amaname Hayyoota Afaanii wajjiin ta’uun Gara hojiitti kan jijjiiraa jiruudha.

Kutaa 1ffaa Jechoota Koompuutaraa Afaan Oromootiin

 1. access……………gahiinsa
 2. accessories…….iddaannoo
 3. account…………eenyummeessaa
 4. accuracy………sirrina
 5. across………….gamaa-gamana
 6. action………….gocha
 7. activite………..kakaasi
 8. Active…………ka’aa
 9. window……….fooddaa
 10. add…………….ida’i
 11. address……….teessoo
 12. advanced………Olaanaa
 13. options……….. filmaata
 14. server………… Kaadimtuu
 15. Affect…………. dhibeessuu
 16. agent………… iddoomaa
 17. all caps………qubguddeessa
 18. all……………… mara/hunda
 19. append………. miiltessi
 20. applications… fayyadama
 21. array…………. waraantoo
 22. ascending……….olee
 23. backslash………‪#‎haxarroo
 24. banner………….faajjii
 25. block…………..‪#‎saamsi
 26. border……….handaara
 27. break…………qurxi
 28. browse………sakatta’i
 29. browser……..iyyafataa
 30. hijacker………butaa
 31. browsing…..iyyaafata
 32. build………..ijaari
 33. ‪#‎busy………..jaatanaawaa
 34. ‪#‎button……. qabduu
 35. bar……………… kabala
 36. icon……………. saajoo
 37. image…………. calaqqee
 38. default…………duraantoo
 39. modified……….fooyya’aa
 40. status…………..haalojii
 41. cache………….. kuftalee
 42. calculator………herregduu
 43. calendar…………dhaha
 44. call………………bilbila/bilbili
 45. call waiting……eeggatuu bilbilaa
 46. call back……….deebwaamicha
 47. copy…………….jalteenya
 48. cancel…………..dhiisi
 49. message……….dhaamsa
 50. caption………….goodayya
 51. menu……………baafata
 52. catalog………….galaalee
 53. CD………………baxxee hurmaayaa/BH
 54. CD-R…………….baxxee altokkee
 55. cell………………..man’ee/mandhee
 56. reference………..irkoo
 57. center……………wirteessi
 58. set………………..gurmuu
 59. ‪#‎chat…………….haasaa
 60. check……………fili/mirkanessi
 61. check in…………bakkatti deebisi.
 62. cell……………maadhee
 63. choose……….fili
 64. text…………..barruu
 65. class………….ramaddii
 66. clear………….haqi/balleessi
 67. click………….cuqaasi
 68. type…………..barreessi
 69. client………….maamila
 70. mouse………..hantuuttee
 71. clip……………muraa
 72. close…………cufi
 73. set……………gurmuu
 74. collapse……..qoncoorsi
 75. colon…………tuqlamee
 76. color………….halluuu
 77. column………tarjaa
 78. value…………gatii
 79. window………fooddaa
 80. ‪#‎comment…….yaada
 81. company……..dhaabbata
 82. compatible…..walta’oo
 83. compile…….rogeessa
 84. computer….koompitara
 85. confirm……dhugoomsi

 

 

 

ITTI FUFA>>>>>>


OROMO ICT

HORAA BULAA DEEBANA!

maddi: ICT Glossary and OROMO ICT