Kuftaalee Maqgeessii haquu (Clearing DNS Cache)n Interneetiidhaan akka Faana isin hin dhoofneef gargaara. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Kuftaalee Maqgeessii haquu (Clearing DNS Cache)n Interneetiidhaan akka Faana isin hin dhoofneef gargaara.

Yeroo adda addaa namootni Koompitara/mobile isaanii irra deddeebiidhaan yeroo fayyadaman, keessaahuu yeroo interneeta fayyadaman Odeeffannoolee dhuunfaa ykn dhaabbataa dabalatee odeeffannoo icciitii kanneen akka Jecha-darbii(password), Lakkoofsa Kaardi Kafaltii(Payment card), umrii, Lakkoofsa bilbilaa, T.Ergaa(Email), Odeefannoo Maatiifi kkf irra deddeebiidhaan yoo gaafatamu galchuu caala, ofumaa iyya’aan(browser) ykn Fayyadamaan(App) namni sun koompitara/mobile isaanii irratti fayyadaman akka ofumaa yaadatuuf(Remember Me) godhu hayyamuuf.

Sana booda; Namni sun odeeffannoolee iyya’aan isaanii akka yaadatuuf hayyame sana irra deebiidhaan galchuun isarraa hin eegamu, koompitara/mobile sana irratti iyya’aan(browser) ykn Fayyadamaan(App)n sun ofumaa yaadataaf.

Kuustuu Kuftaalee Fayyadamiinsaa

Kuustuu Kuftaalee Fayyadamiinsaa

Fkn: ofumaa iyya’aan(browser) ykn Fayyadamaan(App) Mobile/Koompitara keessan irraa yeroo heddu fayyadamtan yaadadhaa? Meeqa keesantu guyyaa guyyaadhaan Jecha darbii keessan galchee fayyadama? – Namoota Muraasa.

Haalli kun ammo Bu’aas Miidhaas kan qabu waan ta’eef ofeeggannoo guddaatu barbaachisa.

Faayidaaleen Kuftaaletti dhimmi bahuu:

  • Deetaa takka banamee ture, kan akka jecha-darbii fa’a waan yaadatuuf saffisaan banuuf
  • Salphaatti waan barbaadnu nuuf fida, fayyadamiinsa irradeebii(reuse)f mijataadha

Faayidaaleen Kuftaaletti dhimmi bahuu:

  • Fageenyarraa faana dhahanii odeeffannoo icciitii keenya hannaaf nu saaxiluu danda’a
  • Odeeffannoolee kuftaalee keessa olkaayanne dogoggoraan ykn rakkoo teekinikaatiin yoo haqame ykn bade miidhaa qaqqabsiisuu danda’a
  • Kuufamni deddeebiidhaan taasifamu fayyadamiinsa keenya haala xaxamaa keessa bu’iinsaaf nu saaxiluu danda’a
  • Kuufamni kuftaalee hin too’atamnee Koompitara/mobile keenya jaataneessuudhaan hojii keenya gufachiisuuf sababa ta’uu mala. Kanaa fi kkf fa’a

  

Interneetaan akka FAANA ISIN HIN DHOOFNE gochuu ni dandeessu:

Innis Kuftaalee Maqgeessii haquu (Clearing DNS Cache) dhaan.

Kuftaalee Maqgeessii Haquu(Clearing DNS Cache)

Kuftaalee Maqgeessii Haquu(Clearing DNS Cache)

Kuftaalee(Cache) kana haquuf:

  1. Agarsiiftuu Ajajaa akka too’ataatti banuu(open CMD as admin)
  2. Ajaja kana( ipconfig/flushdns) itti naquudhaan Furtuu Seensistuu cuqaasi

Sana booda Dhaamsa Milkaa’inaan qulqulleessitaniirtu jedhu argattu, suuraa asiin gadii ilaalaa.

Kuftaalee(Cache) haquuf

Kuftaalee(Cache) haquuf

 

Dubbisi | Read  Hanna Odeeffannoo : Tekinoolojiiwwan ijaan hin muldhanne yeroo ammaa Odeeffannoo miliksuuf hojiirra oolaa jiran

Yaada qabdan, Maxxansa kana jalatti nuuf kennaa

Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasa keenyaa cimsuudha.

HORAA BULAA

Oroict.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.