Mala Salphaan fayyadamuun Ergaa(E-mail: Outlook, gmail, Yahoo) isin jalaa bade deebifachuu dandeessu.

0
114

Mala Salphaan fayyadamuun Ergaa(E-mail: Outlook, gmail, Yahoo) isin jalaa bade deebifachuu dandeessu.
Ergaa isin jalaa bade deebifachuuf tartiiba kanaa gadii duuka bu’aa.
1) Outlook irraa ergaa bade deebifachuuf, Teessoo ergaa keessan keessa seentanii gara gubbaa irraa ‘Recovery deleted items’ isa jedhu keessa barbaaddanii argattu.
Suuraa armaan gadii ilaalaa


Sana booda ‘Recover’ jennee – OK jenna

2) Gmail irraa ergaa nujalaa bade deebifachuuf immoo
Qindaa’ina-Settings –> Labels –> Show Trash keessa seennee yoo jennu #Ergaalee bade hunda nuuf baasa, Suuraa armaan gadii ilaalaa:

Sana booda kan barbaannu Sajoo ergaa(mail Icon) filannee – gara keessoo ergaa(inbox) deebifna(move) goona.

3) Hotmail irraa ergaa bade deebifachuuf immoo
Eenyummeessaa keessan hormail keessa erga seentan booda, tarree gara bitaa irraan gadi buutanii ‘badeera’ ykn ‘Deleted’ isa jedhu bantanii, ergaalee badan argattu, suuraa armaan gadii ilaalaa

sana booda, Ergaa bade deebisi’Recover deleted message’ isa jedhu filattanii deebifachuu dandeessu.

4) Yahoo irraa ergaa nu jalaa bade deebifachuuf:
Dursinee eenyummeessaa keenya Yahoo banuu(login) gochuu qabna. Sana booda #’Trash Folder isa jedhu filanna, ergaalee badan keessaa kan barbaadnu deebifanna. suuraa armaan gadii ilaalaa

 


 


Kaayyoon keenya – Ogummaa keenyaan Hawaasa Keenya Tajaajiluu, Ga’umsa Hawaasaa keennaa cimsuudha!   

#HORAA BULAA DEEBANAA
GAREE Qubee Technologies | OROMO ICT
email: info@oroict.com
web: www.oroict.com or www.afaan-oromoo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here