Maloota 7’n Maxxansootni keessan kararraatti[Online] dhoobdan Hordoftoota hedduu bira akka isinii gahuuf hordofuu qabdan:OROMO ICT

0
110

Maloota 7’n Maxxansootni keessan kararraatti[Online] dhoobdan  Hordoftoota hedduu bira akka isinii gahuuf hordofuu qabdan.


Maxxansootni karaarratti namni yeroo hedduu irra deddeebi’ee barreessu maaliif barreeffama, eenyuuf barreeffama, namni barreessu maaliif barreessa eenyuuf barreessa jedhee of gaafatee beekaa namni hedduu?

Maxxansoota keenya karaarratti[online] barreessinu namoota hedduu bira akka gahu namni hin barbaadne hin jiru. Garuu akkaataa kamiin namoota hedduu bira nuuf gaha  jennee yaadnee hin beeknu. Yeroo hedduu kan muldhatu karaarradhaabbannee ykn sararra turree waanuma afaanitti nu dhufe dubbanne ykn haasofnee namootni hedduu waan hojii keenya hordofan nutti fakkaachuu mala. kunimmoo ilaalcha dulloomaadha.

Namootni hedduu waan nu hordofan osoo fakkaataniiyyuu wanta nu hojjannu irraa maal fayyadamu, maal argatu maal dabarsa hojiin koo jechuun qulqullinna hojii keenyaatiif iddoo olaanaa waan qabuuf namootni daraan akka nu duuka bu’aniifi maxxansa keenya qalbiin hordofaniif karaa isiniif bana.

Hundumaafuu, hordoftoota heddu qabaachuun maali faayidaansaa isa jedhu booda itti deebina, amma garuu hojiin keessan hordoftoota hedduu akka horatu tooftaaleen ijoon maali isa jedhutti ceena.

Tooftaaleen barbachisoo torban isaanii qabannee dhiyaanneerra!

  1. Namni waa barreessu ykn maxxansa karaarratti dhoobu tokko Eenyuuf akka barreesu beekuun dirqama isarraa eegamuudha.

Namni hojii hojjatu tokko eenyuuf akka hojjatu yoo hin beeknee, hojichumti sun hojjatame waan jechisiisu hin qabu gatii ta’eef. kana malees hojii kanatti namni fayyadamu waan hin jirreef, hojii abbaa hin qabne ta’ee hafa jechuudha.

Kanaafuu, Maxxansa tokko karratti[online] dhoobuun dura ykn kitaaba irratti barreessuun dura, yeroo fedhannee, dhaabbannee eenyuuf akka barreessine ilaaluun dirqama.

  1. Mataduree sirrii filachuun mala isa lammaffaadha.

Maxxansa keessan sanaaf maqaa isa ibsu moggaasuufii qabdu, namni dhimma sana yeroo barbaadetti yoo barbaades maqaa sana qofaan barbaadee akka argatuuf gargaaruu bira darbee hojii tokkoof Maqaa isaatu dura dhaabbatee muldhata waan ta’eef.

Hub: Wanti nuti barreessinee karaarratti[online] dhoobuu deemnu yeroo kamiiyyuu maqaafi qabiyyeen isaa walfakkaataa ta’uun dirqama.

 

  1. Jechoota Barbaachisoo fi ijoo ta’an fayyadamuun barbaachisaadha.

Jechoota maxxansa keenya midhaaksuufi sirritti ifa gochuu danda’an jennee yaadne filachuufi fayyadamuun midhaagina barreefamaa dabaluu bira darbee, barreeffama keenya iddoo adda addaattis dursee akka muldhatu ykn fakkeenya ta’uuf nu qarqaara.

  1. Gosa Barreeffama keessanii filadhaa

Kunimmoo barreeffama keenya yeroo barreessinu gosa barreeffamaa[font type] namni dubbisuuf hawwatu filachuun dirqama ta’a. Yeroo ammaa hedduumina barreefamoota adda addaa irraa kan ka’e namni hedduu barreefamoota gosti isaa gaarii hin taane dubbisuu hin fedhu, filannoon hedduu waan jiruuf jechuudha.

Kanaafuu, haala kana ilaalcha keessa galchinee xiinxalluun bu’a qabeessa akka ta’e beekuu qabna.

  1. Suuraaleefi Giraafiksiidhaan bareechuun filatamaadha.

“Suuraan tokko jechoota kumaa ol dubbata” jedha warri adiin mitii, akkasuma suuraandhaan fayyadamuun hordoftootni(audience) keenya salphatti akka yaada keenya hubataniif gargaara waan ta’eef.

Hub: Suuraan barreeffamni itti hedduumatu ijaafuu toluu dhiisuu mala waan ta’eef bifa namaaf galuufi salphatti hubatamuu danda’uun qopheessuun gaarii ta’a.

  1. Maxxansa Dhoobuu deemtan xiinxallaa

Maxxansa keessan karaarratti dhoobuu deemtan sana osoo hn maxxansin dura irra deebitanii xiinxalluun dirqama ta’a. Dogoggori salphaan maqaa nama balleessiti ykn ammoo hordoftoota keenya biratti fudhatama nu dhabsiisuu isaa hubannee irra deebinee ilaaluu qabna. Kana qofaa miti, dogoggora qubee, ilaalchaa, yaadaafi kkf irra deebitanii ilaaluu qabdu. wantoota sirraayuu qaba jeettan ilaaluun sirreessuu dha.

Hub: Maxxansa keessan kararratti dhoobuun dura yoo wanti isin shakkisiise jiraate nama tokkoo lama hiriyyaa keessanitti agarsiifadhaa.

  1. Maxxansa Keessan karaatti dhoobuu

Maxxansa keessan karaatti[online] dhoobuun marsaalee hawaasummaa kanneen akka marsariitii, Facebook, Twitter, Linkedln fi kkf irratti tamsaasuudha.

Kun qofti gahaa miti, maxxansa kana jala deemtanii ilaalchafi yaada hordofttota keessanii hubachuu fi hirdhina akkasumas cimina keessan beekuun hirdhina sirressuuf hojjachuutu nurraa eegama.


HORAA BULAA

OROMO ICT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here