6 thoughts on “Maloota Jecha Darbii[PASSWORD] FACBOOK Irraanfattan ittiin Argachuu Dandeessaniin: OROMO ICT

  1. Galatoomaa jechaa anis waa xiqqoo itti dabala, innis Dhaabbanni Facebook default username(maqaa dhoksaa) ofii nuuf kenna. kanas kan argachuu dandeenyu privacy chortcuts kan jedhu keessa galuudhaan mallattoo furtuu kan qabu irratti cuqaasuun settings keessa erga seennee booda General Account settings seenuun username jedhee fuulduratti http://facebook.com/bedada akka fakkeenyaatti bedada kan jedhu sun isin garuu kan keessan galchuudhaan banachuunis ni dandahama yoo karaa maqaa isa jalqabaan isin dide. Galatoomaa OROMOICT galata guddaa qabdu!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *