Yaada  Marii Hordoftoota Garee OROMO ICTtiif[Maqaa Garee/Fuula OROMO ICT Jijjiiruufi Afaanota biroos Dabaluuf Barbaadna]


Kabajamtoota Hordoftoota keenyaa, Yeroo hunda waan nu Hordoftaniifi waan nu jaallattanii kabajaafi jaalala keessaniin yeroo hunda nu bira dhaabbattanii, Yoo dogoggorre yaada nuu kennitanii, nu sirreessitanii, yeroo hunda waan nuti maxxansinuun yeroo isin GAMMADDAN arguu caalaa wanti nu gammachiisu hin jiru.

Haa ta’uu malee, Kabajamtoota Hordoftoota Keenya hedduurraa irraa Gaaffiin Fuula[Page] OROMO ICT kana Maqaa isa waliigalaa, akkasumas kan saba biraas giddugaleeffate, kunis Sabni keenya saba biraas yoo barsiise Kabaja malee miidhaa Ummata keenyarraan gahu tokkollee waan hin qabneef, akkasumas Afaanota Ummanni biyya keenyaa kanneen biyya keessaafi ala jiraatanis akkasumas Afaan Addunyaa Afaan Ingiliiziitiinis Akka Addunyaan biraa fayyadamtus gochuuf hojjachuu akka qabnu, Yaadnotni bilchaataan keessattuu Hayyoota Keenya hedduurraa gara keessaatiinis akkasumas Qaamaanis yaadni baayyee namatti tolu kennamaa kan jiru waan ta’eef , Isin Maamiltootni, Jaalattootnii fi Hordoftootni keenya Yaada kana hubattanii

  • Yaada keessan akka nuuf kennitan
  • Maqaa Garee/Fuula OROMO ICT kanaaf immoo Maqaa Bareedaadha jettan kan isin GAMMACHIISU nuuf moggaasaa jenna.

Fkn: Maqaa nuti Filachuu yaadne

  • Odaa ICT or Odaa Technologies
  • Bokkuu ICT or Bokkuu Technologies

“Hawaasa keenyas ni beekna, Teekinoolojiis ni beekna, Isaan Lamaanuu walitti fiduuf ni hojjanna!”


HORAA BULAA DEEBANAA

OROMO ICT TEAM

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here