Bitsaalee Hawaasummaa Feesbuukiifi Yuutuubiidhaan Namootni hordoftoota hedduu qaban Maallaqa meeqa akka argatan beektuu? | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Marsaalee Hawaasummaa Feesbuukiifi Yuutuubiidhaan Namootni hordoftoota hedduu qaban Maallaqa meeqa akka argatan beektuu?

Dhaabbatni Daldalaa kan tahe Iiziyaan jedhutti Instagram irratti waggaa 5 dura Beeksifni(Suuraan) Deeggarame(Sponsored) godhamee bahu Doolara Ameerikaa 134 kan turee fi Amma immoo gara Doolara 1642tti ol guddachuu ibseera.

Bara keessa jirru kanatti Mallattooleen dhaabbilee bebeekkamoo Marsaalee Hawaasummaa irratti Beeksifachuuf(Sponsored) godhamanii baasuuf maallaqni olaanaan ni kaffalamaa jiraachuutu himame.

Namoota Feesbuukii, Inistaagiraamii, fi Yuutiiyuubiirratti hordoftoota kuma 100 kaasee isaa ol horachuun dhiibbaa uumaniif maallaqni kaffalamu baayyee olaanaa akka ta’e ragaan qorannichaa muul’iseera.

Akka ibsa Gabaasichaatti:

  • Instaagramii irratti suuraan Ispoonsara tahee maxxanfamu tokko galiin agargamsiisu dhibbeentaa 44 dabaleera.
  • Barreeffamni Ispoonsarummaa Dirree Barreessitoota Marsaalee Hawaasummaa Doolara 8 irraa gara Doolara 1442tti olka’eera.
  •  Suursagleewwan Ispoonsarummaan Yuutuubii irraa galee olaanaa galchuudhaan dursa argataniiru. Kanaanis Baroota muraasa darban dura Doolara 420 galii argamsiisaa kan ture yeroo ammaa gara Doolara 6700tti olguddateera.
  •  Barreeffamni Ergaa gabaabduun gara Feesbuukiitiin kana dura Doolara 8 galii argamsiisaa ture yeroo ammaa gara Doolara 395tti olka’eera.
  •  Ergaan gabaabduun gara Twitteriitiin kana dura Doolara 29 galii argamsiisaa ture yeroo ammaa Doolara 422 argamsiisaa jira.
  •  Waltajjii Barreessitoota Marsariitiin kan barreeffamu irra-deebiidhaan Doolara 407 irraa gara Doolara 1442 argamsiisutti guddateera.

Sababa kanaan namoonni hedduun toora marsaalee hawaasaa kana irratti dhiibbaa uumtoota ta’uuf carraaqqiin taasiisaan hammaa ol dabalaa jira jedha gabaasichi.

Dhaabbileen oomisha isaanii toora marsaalee hawaasaa kan irratti beeksiifachuu barbaadanis dachaan dabalee jira.

 

Maddi :-BBC Afaan Amaaraati – kan hiike: oroict.com

Dubbisi | Read  Bilbila bade Fageenyarraa itti bilbiluu(Ring), Saamsuu(Lock), Qulqulleessuu(Erase) ykn Faana dhahuu(Track location)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.