Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(Disadvantage of having SMART PHONE) geechisu keechaa

2
68

Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(Disadvantage of having SMART PHONE) geechisu keechaa muraasni kanneen armaan gadiiti:


1) Qaamni barbaade ykn namni barbaade osoo isin hin beekin faana isin dhahuu dandaha. Innis qaamni mootummaa ykn dhuunfaan osoo isin hin beekin Iddoo isin jirtan ilaalee isin hordofuu akka danda’u gochuuf bilbilli ammayaawaan gahee olaanaa qaba. kunis Fayyadamaa ykn App tajaajila akkasii kennan fayyadamuun, maxxansa keessan marsaalee hawaasaa hordofuufi kkf fa’a.
2) Daataan barbaachisoon salphatti manca’uu; Bilbilli Ammayyaawaan daataalee akka suuraafi suursagalee(videos and photos) walitti qabachuuf salphaafi mijataa waan ta’eef wantoota yeroo dheeraaf walitti qabachaa turre yoo of eeggannoo cimaa hin goone yeroo xiqqoo keessatti hbuu dandeenya. Kunis Furtuun cufamuu(pattern lock), Mana fincaanii bu’uu, Bishaan xuqnaan hojjachuu dhiisuu, hannaaf saaxilamuu, carraa qinqnii(virus) saaxilamuufi kkf fa’a
3) Miidhaa dhaaf nu saaxiluu; Isaan kunis bilbilli Ammayyaawaan(smart phone) gatiin isaa olka’aafi qaalii waan ta’eef balaa saamichaatiif saaxilamuu bira darbee saamtonni nu saamuuf miidhaa qaamaa nutti qaqqabsiisuu akka dandeessu godha, akkasumas of eeggannoon yoo fayyadmuu dhiifne miidhaa fayyaas kan geessisu ta’uu isaa qorannooleen adda addaa ni agarsiisu. Isaan keessaa fkn: Chaarjiirra keenyee yoo fayyadamne dhooyuufi balaawwanbiroo dabalatee qaqqabsiisuu danda’a.
Kana Malees miidhaalee akka:
*Baatriin bilbila keessanii yoo xiqqaatee diimaa agarsiise, bilbila ittiin hin haasa’inaa. Sababni isaa, yeroo kana #raadeshiiniin isaa harka 1000n kaan Caalaa waan dabaluuf.

*Bilbila keessan of jala keessanii rafuun haalaan dhoorkaadha, yoo hoo’a dhooyee balaaf nu xaaxiluu waan danda’uuf.

*Bilbila keessan chaarjii irra keessanii #haasawuunhaalaan dhoorkaadha, hoo’ee dhooyuudhaann balaa geessuu waan danda;uuf.

*Mobile keessaan yoo ittiin odeessitan Gurra#bitaatiin fayyadamuun filatamaadha.

Kanneeniifi kan kana fakkaatan hedduudha.

HORAA BULAA DEEBANAA….✍️👈
👥: OROMO ICT and AFAAN OROMO – Oromo Language TEAM!💤
E-mail: info@oroict.com or info@afaan-oromoo.com
ICT Web: www.oroict.com
Afaan Oromo Web: www.afaan-oromoo.com

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here