Minsteerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii dhaabbata Siistam Paawar waliin waliigaltee hojii mallatteesse.

Waaliigaltichi misooma innoveeshinii fi ijaarsa wiirtuu innoveeshiniif, carraa hojii uumuu innoveeshinii fi teeknooloojii, gargaarsa faayinaasii innoveeshinii fi bu’aa proojaktii teeknooloojii, hojiilee qorannoo innoveeshinii fi bu’aan teeknooloojii gahee diinagdee guddisuu fi carraa hojii uumuu ilaalchisee fi dhimmoota biroo irratti waliin hojjachuu kan dandeessisu jedhameera.

Waliigalticha kan malatteessan ministir deettaa Ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojii Dooktaar Shumatee Gizaawii fi daayreektra ol aanaa Siistam Paawoor aadde Qidiist Gabraamlaaki.

Siistam Paawoor qaama waliigaltichaa kan ta’an keessaa ijaarsa Wiirtuu Qorannoo fi Innoveeshinii Buraayyutti ijaaramuuf meeshaalee hojii  innoveeshinii guddisuuf galtoo ta’anis gargaarsan gumaachuu ibsameera.

Teessoo isaa Ameerikaa kan godhate dhaabbanni Siistaam Paawoor gama teeknooloojiin, yaadaan, gama dirree koomputeeraa fi saayinsii injineeringiin kan hojjatu dhaabbata Tola Oltummaati jedhameera.

Ityoophiyaatti wiirtuu 13 banuun hojjachaa kan jiru yoo ta’u, gama dirree innoveeshinii fi teeknooloojiin ministeericha wajjiin hojjachaa jiraachuu odeeffannoon Ministeera Innoveeshinii fi Teeknooloojii irraa arganne ni mul’isa.

 

Maddi: FBC

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here