Mobile Oomisha Duraa[#Original] ta'uu akkamitti beekuu Dandeenya: OROMO ICT | oroict.com oroict.com

Mobile Oomisha Duraa[#Original] ta’uu akkamitti beekuu Dandeenya: OROMO ICT

Mobile Oomisha Duraa[#Original] ta’uu akkamitti beekuu akka dandeenyu.


Yeroo hedduu Mobile yeroo bitachuu barbaaddan Ulaagaalee barbaachisaa ilaaluu qabdaniifi Oomishni Mobile tokkoo Oomisha duraa ykn Xabboo[Original] ta’uu akkamitti beekuu akka barbaaddan nu gaafachaa turtan. OROMO ICTnis Ibsa barbaachisaa kennaa ture.

Haata’uu malee Maloota kanaan duraa sana caalaa malli SALPHAA fi SIRRIIn kan asii gaditti tarreeffaman kana ta’uu irra geenyee jirra.
• Device Status isaa #OFFICIAL Jechuu qaba.
• Lakkoofsi Oomisha Mobile Sanaa[IMEI] kan Lakkada Gabaabaa ykn *#06# dhaan nuuf dhufu Lakkoofsa IMEI Mobile sanaa kan #STATUS keessa jiruun yoo wal fakkaate qofaadha.

Tartiibni Kana ittiin beekuu dandeessaniin akka armaan gadiitti ta’a:
• 1ffaan, Mobile keessan Baafata[Menu] seentanii—>>Qindaa’ina[Setting] seentanii–>> Gara gadii gadi buutanii Waa’ee Bilbila kanaa[About Phone] isa jedhu saaqxanii–>> Haalhojii[Status] isa jedhu bantanii ammas gara gadii gadi buutanii Device Status isa jedhu jalatti OFFICIAL yoo jedhe Oomisha isa sirrii[Original]dha.
• Jalqaba IMEI qafoo sanaa mala *#06# jedhuun ilaalaatii, Lakkoofsa[IMEI] isinitti muldhate sana osoo hin daganne Tartiiba 1ffaa jalatti eerame hordoftanii Haalojii[Status] keessa seentanii ammas IMEI isaa ilaaltu. Lakkoofsi garasitti ilaaltaniifi kun walfakkaata taanaan Mobile sun oomisha jalqabdaa[Original]dha.
Maloota kanaan Mobile isa sirrii bitachuu dandeenya.
Maxxansa kana #SHARE gochuun Namootni hedduun akka fayyadaman godhaa. ..

 


HORAA BULAA DEEBANAA
O R O M O I C T

[sgmb id=”1″]

Dubbisi | Read  Itiyootelekoom Tajaajilli Interneeta bilbilaa yemmuu addaan citu, Maamiltootni Herrega isaanii yeroo biraa fayyadamuu akka danda'an beeksise:OROMO ICT

10 Comments

 • Tahir Awel
  February 16, 2017 at 5:17 am

  Galatomaa galannii keessaan yoommu hin badii saboontota
  Teenyaa qalii! !!

 • Gadisa
  February 16, 2017 at 5:40 am

  Galatoomaa beekumsi keessan dachaan isiiniif haabayyatu.

 • February 16, 2017 at 6:30 pm

  Bay ee garriidha

  Kanafu
  itti
  fufaa

 • February 20, 2017 at 2:38 pm

  Gaaffii isin gaafachuun danda’amaa?

 • February 20, 2017 at 2:43 pm

  Yoo danda’ama ta’e Simi haaraa kan 3G (free data), (kan MB 300) qabu yoo bitadhe gara simi kiyya kan duraaniitti dabarsuu danda’aa?

 • mahir Belete
  March 29, 2017 at 9:29 am

  galatooma hayyoonni keenyaa

 • Hirko
  April 19, 2017 at 4:25 am

  Ulfaadha!

 • FUAD AHMED SHARO
  April 22, 2017 at 8:31 am

  JAJJABAADHU KANA CAALAA

 • Naaftolii Hussein
  May 9, 2017 at 11:26 am

  Hedduu Galatoomaa Qomoowwan koo Haaluma kanaan jabaadhaa itti nuuf fufaa
  Beektota akka keessanii kana qabaachuu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhagahama ana akka lammii oromoo tokkootti

 • hashim
  August 2, 2017 at 1:57 pm

  hedduu itti gammadeera jabaadha warri qomoo keenya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.