Nookiyaan Bilbila Kaameeraa Shan Qabu Oomishe

0
125

Nookiyaan bilbila sochootuu kaameeraa shan qabu oomishe.

Bilibilli ammayyaa kun Nookiyaa-9 jedhama.

Suuraa qulqullina qabu kaasuu danda’a.

Bilibilli haaraan kun bilbiloota kanaan dura turan irraa bifa adda ta’een suura sirreessuu kan danda’u ta’uu fi suurduubee (suura duuban) fakkiiwwan galan miidhagina kan qaban qabatee dhiyaachuun ibsameera.

Kaameeraawwan shanan bilibila ammayyaa Nookiyaa-9 kun tokko tokkoon isaanii meegga piksilii 12 qabatu.

Akkasumas kaameeraawwan shanan kun yeroo suura kaasanitti sirna keessaan walgahanii suura fooyya’aa argamsiisu jedhameera.

Kaameeraawwan shanan keessaa lama suura halluu diimaa, magariisaa fi cuquliisaan kan kaasan yoo ta’u, kanneen hafan immoo halluu bifa walfakkaatun kaasu.

Bilibilli haaraan kun sadarkaa idil addunyaatti Baarseloonaatti daawwiif kan dhiyaate yammuu ta’u, Doolaarri Ameerikaa 699tti tilmaamameera .

Maddi; BBC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here