Odeeffannoo - Fayyadamaan[App] FaceApp jedhamu yoo fayyadamtan Suuraalee fi odeeffannoo dhuunfaa Mobile keessan irra jiran gara kuuftuu(Server) dhaabbata RAASHIYAA ergaa jiraachuun himame | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Odeeffannoo – Fayyadamaan[App] FaceApp jedhamu yoo fayyadamtan Suuraalee fi odeeffannoo dhuunfaa Mobile keessan irra jiran gara kuuftuu(Server) dhaabbata RAASHIYAA ergaa jiraachuun himame

FaceApp akka namootni heddu Fuula ofii ilaaluuf fayyadamaa jiran sun kaayyoo Fayyadamichaa[App] miti, Fayyadamich(App) Suuraalee fi odeeffannoo dhuunfaa Mobile keessan irra jiran gara kuuftuu(Server) dhaabbata RAASHIYAA ergaa jiraa jedhame.

Faayidaaleefi Miidhaa Fayyadamaalee(Apps) adda addaa Marsaalee hawaasaarratti qoodamuu.
Faayidaaleefi Miidhaa Fayyadamaalee(Apps) adda addaa Marsaalee hawaasaarratti argitan kanneen bifa adda addaatiin hojjataman hedduun keenya ni fayyadamna, Fkn: Fayyadamaa Umrii keenya akka waan tilmaamutti hojjatame, Fayyadamaa Fuula keenya kan daa’imummaa, dargaggummaafi Jaarsummaa agarsiisu fakkeeffamee hojjatame, Fayyadamaa Namni Marsaa hawaasaa kana irraa isin jaalatu eenyu akka ta’e agarsiisu fakkeeffamee hojjatameefi kkkf.

Garuu faayidaafi miidhaa isaanii meeqa keenyatu adda baafatee beeka? Inumaayyuu Fayyadamaalee[Apps] akkasii fayyadamuuf yeroo jettan caljedhee fuula itti aanutti isin geessa osoo hin taane akka saaqnee seennu(login) goonu nu ajaja, Iffi fufees odeeffannoo dhuunfaa isin marsaa hawaasichaa sana ittiin banattaniin seenuu akka dandeettan filannoo isiniif kenna. Isa booda ‘Tole(OK)‘ jennaan odeeffannoo keessan sana fudhatee gara koompitara nama isa ergate(hojjatetti) erga.
Hubadhaa: Kan Fayyadamaa jirtan FEESBUUKIIdha yoo jenne, yeroo isin Fayyadamaa[App] sana seentan odeeffannoon dhuunfaa keessan koompitara Feesbuukii irra ture gara koompitara biraattis darbeera ykn fudhatameera jechuudha.

Wanti hundi keenya beekuu qabnu, Qaamni ykn dhaabbatni ykn Namni dhuunfaa tokko hojii isaa ykn moosajii(software) ykn sirna(System) ummataaf gadi lakkisu tokko irratti Fayyadamaan(users) Odeeffannoo kennee akka galmaayu ykn odeeffannoo dhuunfaasaatii akka seenu godha taanaan Qaamni sun ykn dhaabbatni ykn namni sun Odeeffannoo Fayyadamtootaa waan walitti qabuu barbaadeef qaba jechuudha.

Kanummaa yoo kaanu; Odeeffannoon dhuunfaa maal fayyada isa jedhuuf ammoo:IJOON Guddoon
1) Baasii guddaadhaan gurgurachuuf – yeroo ammaa dhaabbileen adda addaa odeeffannoo dhuunfaa namootaa Baasii olaanaadhaan bitatan ni jiru, isaanis sababa garagaraatiif dhimma itti bahuu danda’u.
Kanaaf Fkn: Filannoo USA Bara 2016 tiif Facebook odeeffannoo namoota dhuunfaa miliyoonota heddu baasee gurgurate jedhamee dhiyeeyuma ADABBII guddaaf saaxilamuu ni yaadanna.

Dubbisi | Read  oroict.com | Qafoon bilbila Ammayyaawaan Jalqabaa Afrikaa biyya Ruwaandatti Oomishame.

2ffaan – Hannaaf: Hattootni koompitaraa(Hackers) odeeffannoo dhuunfaa akkasitti walitti qabatanii qaama barbaadan salphatti hatuuf haala mijeessa.

Kanumarraa kaanee Mee waa’ee Fayyadamaa[App] yeroo ammaa hedduu keessan dhimma itti bahaa jirtan kan fuula maanguddummaa keessan agarsiisu FaceApp irraa waa xiqqoo isinitti himna.

FaceApp – Moosajjii(Software) biyya RAASHIYAATI, Moosajichi akka waan umrii fuula namaa gulaalee himutti hojjatameera. Garuu, ‘hojiin guddaan Moosajjiin kanaa umrii Fuula namaa gulaaluuf hojjatame osoo hin taane, kaayyoof karoora guddaa biyyasaa irraa fuudhee dhufeera’ jedha Nageenya koompitaraa Thomas Brewster.

Qorataan kun akka jedhutti; Bara 2017tti qofa Fayyadamtoota ka’aa(Active Users) Mil.80 odeeffannoo sassaabachuu hima. Kana qofaa miti jedha Qoratichi, Fayyadamaa[App] sana fayyadamuuf tuqnuyyuu eeyyama keenya osoo hin gaafatin ‘Suuraalee Bulilbila keenya irra jiran hunda yeroo tokkotti koompitara dhaabbatichaatiif olfe’a jedha.
Suuraalee Mobile keenya irra jiran takkumatti kuuftuu(Server) dhaabbata biyya RAASHIYAA tokkotti akka olfe’amu kan twitter isaarratti barreesse immoo ‘Joshua Nozzi’ jedhamuudha.

Akkasumas, FaceApp, Odeeffannoo Fayyadamtootaa yakka icciitenyaa(Security concern) dhaaf saaxilaa jiraachuu Forbes saaxileera

1 Comment

  • bayu
    Hagayya 5, 2019 at 7:46 am

    Comment: ok veryx2 txn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.