Yeroo jijjiiramaa kanatti walitti bu’iinsa kakaasuudhaan walitti bu’iinsa uumee hawaasni akka buqqa’uufi rakkoon akka babaldhatu gochuuf yaaliin heddu godhamaa jiraachuu waajjirri muummee Ministeeraa beeksiseera.

Namootni itti gaafatamummaan itti hin dhagahamne tokko tokko keessattuu Marsaalee hawaasaatitti dhimma bahuudhaan maqaalee dhuunfaafi maqaalee dhaabbilee adda addaa sobaan moggaafachuudhaan suuraaledhaan fayyadamanii odeeffannoolee sobaafi jibbiinsaa baldhinaan tamsaasuudhaan ummata kakaasaa jiraachuun himameera.

Qaamni hojii akkasii hojjachaa jiruufi hawaasa kakaasaa jiru ammoo mana hoo’aa ofiisaanii keessa taa’anii namoota biroo jeequmsaaf kakaasaa jiraachuun waajirri MM eereera.
Maqaa Hooggantootaafi dhaabbilee adda addaa fayyadamuudhaan walitti bu’iinsaafi jeequmsa kaasuudhaaf, saba, saalfi iddoo jijjiiranii hawaasa walitti buusuudhaaf hojiin guddaan hojjatamaa jiraachuu ibsameera.

Haata’uu malee Marsaalee hawaasaas ta’ee Miidiyaaleen biroo madda odeeffannoo isaanii mirkaneeffachuu, hubachuufi qorachuu akka akka qabaniifi kunis nageenya yerootiif faayidaa qabaachuu waajirichi ibseera.

 


HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com Team

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here