Odeeffannoo Sobaafi Jibbiinsaa tamsaasuun Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta'aa dhufaa jira. ~ Waajjira Muummee Ministeeraa oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Odeeffannoo Sobaafi Jibbiinsaa tamsaasuun Itoophiyaa keessatti yaachisaa ta’aa dhufaa jira. ~ Waajjira Muummee Ministeeraa


Yeroo jijjiiramaa kanatti walitti bu’iinsa kakaasuudhaan walitti bu’iinsa uumee hawaasni akka buqqa’uufi rakkoon akka babaldhatu gochuuf yaaliin heddu godhamaa jiraachuu waajjirri muummee Ministeeraa beeksiseera.

Namootni itti gaafatamummaan itti hin dhagahamne tokko tokko keessattuu Marsaalee hawaasaatitti dhimma bahuudhaan maqaalee dhuunfaafi maqaalee dhaabbilee adda addaa sobaan moggaafachuudhaan suuraaledhaan fayyadamanii odeeffannoolee sobaafi jibbiinsaa baldhinaan tamsaasuudhaan ummata kakaasaa jiraachuun himameera.

Qaamni hojii akkasii hojjachaa jiruufi hawaasa kakaasaa jiru ammoo mana hoo’aa ofiisaanii keessa taa’anii namoota biroo jeequmsaaf kakaasaa jiraachuun waajirri MM eereera.
Maqaa Hooggantootaafi dhaabbilee adda addaa fayyadamuudhaan walitti bu’iinsaafi jeequmsa kaasuudhaaf, saba, saalfi iddoo jijjiiranii hawaasa walitti buusuudhaaf hojiin guddaan hojjatamaa jiraachuu ibsameera.

Haata’uu malee Marsaalee hawaasaas ta’ee Miidiyaaleen biroo madda odeeffannoo isaanii mirkaneeffachuu, hubachuufi qorachuu akka akka qabaniifi kunis nageenya yerootiif faayidaa qabaachuu waajirichi ibseera.

 


HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com Team

Dubbisi | Read  Tartiiba Bilbila ammayyaawaa(smartphone) irraa Ergaa gabaabaa(SMS) bade deebifachuuf oolan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.