Akka miidiyaaleen Addunyaa gurguddoon akka CNN, The Guardian, BBC gabaasaa jiranitti yoo xiqqaate fayyadamtoota feesbuukii Mil.30 ol ta’an jalaa Odeeffannoon dhuunfaa akka lakkoofsa bilbilaa, Email-address fa’a hattoota Interneetaa(Hackers) hatamuu himame. Kunis Hanna guddaa jalqabaa ta’ee seenaa dhaabbatichaa keessatti galmaayeera.
Hattootni Interneetaa kun fayyadamtoota Mil.14 oljalaa immoo odeeffannoowwan dabalataa kanneen akka ‘Iddoo jireenya dhuunfaa fayyadamtootaa, Hariiroo gaa’ila dhuunfaa, amantii fayyadamtootaa, seenaa barbaacha wantoota dhuunfaa fikkf) baldhinaan hatuun isaanii ibsameera.

Yeroo amma FBI(Poolisiin US) hojii hannaa kanarratti qorannoo addaa kan gaggeessaa akka jiru, I/A Gaggeessaa Olaanaa(Pirezidaantii) Feesbuukii, Guy Rosen, Miidiyaa Reporteritti jimaata darbe bilbilaan himeera.
Akka V/Prezidaantichi jedhutti, ‘Eenyu wajjiinillee dhimma hanna kanaafi eenyutu hanna kana duuba akka jiru, akkasumas odeeffannoo dabalataa kanneen qorannoo kana faana balleessuu malan akka hin mari’anne’ FBIn dhaabbaticha akeekkachiiseera jedhu.

Akka dhaabbatichi jedhutti, ammaayyuu ragaan guutuun dhaabbatichi yakka hannaa kanaaf saaxilame kanarratti qofa kan dhaabbatu ykn dabalataan hanni miidhaa biraa qaqqabsiisu osoo raawwatees jiratee hin mirkanoofne jedha. Ammas qorannoon bifa addaatiin fayyadamtootni Feesbuukii yakka hannaa qaqqabe kana duubaa harka qaban adda baafachuu kan itti fufu tahuu himeera.

Dhaabbatichi yeroo jalqabaatiif torbaan 2 booda baldhina Oduu hattootni intarneetaa kunneen Eenyummeessaa Maamiltoota Mil.50 argatanii ykn akka maamiltoota sirriitti Eenyummeessaa maamiltootaa seenanii akka turan ibeera.
Akka dhaabbatichi jimaata darbe himetti ‘akka amma odeeffannoo argannetti, hangi maamiltoota yakka hannaa sanaaf saaxilaman jennee tilmaamne irra xiqqaadha, Mil.30tu yakka kanaaf saaxilame’ jedheera.

Yakkichi Maamiltoota Mil.14 irratti raawwatame olaanaa tahuu eeruudhaan, Hattootni maamiltoota kanneen jalaa Maqaa Fayyadamaa, Saala, Afaan, Hariiroo gaa’ilaa, Amantii, Magaalaa jireenyaa, Magaalaa amma keessa jirataa jiran, guyyaa dhalootaa, Gosa Mi’a(device) fayyadamanii Feesbuukii fayyadamaa turan, barnoota, hojii, iddoowwan(marsariitiiwwan) 10 dhiyeenya kana ofirratti hidhan, Nama ykn Fuula Feesbuukii isaan hordofan fi dhiyootti barbaacha isaanii hanga 15 fikkf.”

Dhaabbatichi akka jedhutti dhiyeenyatti Maamiltoota Mil.30 kanneeniif Ergaan kan ergamuufi giddugala gargaarsa dhaabbatichaarrattis akka maxxansu himameera. Waajjirri Giddugaleessa dhaabbatichaa Awurooppaa keessa biyya Aayerlaandi kan jiru waan ta’eef Dhaabbatichi kan hoogganamu seera biyya Aayerlaanditiin. Kanaaf, Dubbi himaan bulchiinsa deetaa biyya Aayerlandi jimaata darbe ibsa baaseen ‘Ibsi dhaabbanni Feesbuukii baase baay’ee guddaafi Deetaan Maamiltoota miliyoonotaan lakkaawamu hannaaf saaxilamuu ibseera.
Yakkichi raawwatame dhaabbanni Feesbuukii haala baramaa hin taaneen hattoota, eenyummeessaa Mil.50 jalaa fayyadaman sana ofii keessaa baasuuf akka dirqamee tarkaanfii fudhate ibsameera.

Hattootni yaalii yakkicha hannaa kana raawwachuu Ji’a Adoolessaa 2017 irraa yaalaa akka turanis hanga ji’a darbe Injiinarootni Feesbuukii sochiilee hin baramne tokko tokko arguu eegaalanitti wanni barame akka hin turre ibsameera.
Ammas eenyutu duubaan akka jiru, eenyurratti akka xiyyeeffatameefi biyya kam akka tahe dabalatee qorannoon heddu kan ummataaf ifa hin taane akka jiru himameera.

Eenyummeessaa koo Hatameeraa?
Eenyummeessan keenya Maamiltoota Mil.30 jedhame sana keessa jiraachuufi dhiisuu beekuuf Hidhaa(link) ilaaluu dandeessu
https://www.facebook.com/help/securitynotice?ref=sec banuudhaan, gara gadii yoo gadi buutan Mata-duree ‘Is my Facebook account impacted by this security issue?’ jedhu jalatti haala kanaan isinitti agarsiisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here