Ethiotelecom Ergaa gabaabaa facebook uggure

#Ethiotelecom ergaa gabaabaa(Short SMS) Feesbuukii irraa ergamu maamiltoota isaatiif ergamu cufuun himame.

Ragaan namoota adda addaa irraa arganne akka agarsiisutti, yeroo ammaa tajaajilli Ergaa gabaabaa(Short SMS) jedhamu kan feesbuukiin maamiloota isaatiif tajaajila deeggarsaafi mirkaneessaa ittiin kennuun maamiltoota isaa deeggaru akka hojjachaa hin jirre barameera.

Dhaabbatni guddaan Idil-Addunyaa Feesbuukiin yeroo ammaa guyyatti Maamiloota ka’oo(Daily active users) Bil.1.6 tti hiiqu kan keessummeessu yommuu tahu, Eegumsa nageenya daataa maamiloota isaa too’achuuf tooftaan jalqabaa dhaabbatichi yeroo ammaa dhimma itti bahaa jiru keessaa inni jalqabaa karaa ergaa gabaabaa(Short sms)dha.
Haaluma kanaan, Dhaabbatichi ergaa gabaabaa kana na maamiloota isaatiif erguuf keessaa muraasni:
1) Eenyummeessaa Maamila(Fayyadamaa) cufamee banuuf akka ulaagaa mirkaneessa jalqabaatti fayyadama
2) Maamilli tokko Eenyummeessaan jalaa yoo hatame deebisiisuufis akkasuma
3) Maamilli tokko Eenyummeessaa keessaa bahee jiru ykn ture tokko deebi’ee seenuudhaafis akkasuma
4) Maamilli tokko Iddoo ykn biyya ykn koompitara ykn mobile kanaan dura Eenyummeessaa isaa itti fayyadamee hin beekne irraa fayyadamuuf yoo yaale ammas tooftama kanaan mirkaneeffata dhaabbatichi.

Walumaagalatti, Maamilli tokko Eenyummeessaa isaa haaromsuuf, Jacha darbii jijjiiruuf, tajaajila haaraa fayyadamuuf, Hiriyyaa/fira ofii too’annoo fuula feesbuukii ofiitti dabaluufi kkf hedduudhaaf akka tooftaa salphaafi isa jalqabaatti dhaabbatichi deeggarsa Maamiltoota isaatiif itti kennuudha.

Kanumaan walqabatee, Ethiotelecom Tajaajila kana maaliif cufe? Cufamuun tajaajila kanaa Mootummaa maal fayyada? Ummata hoo maal miidha? Tilmaamuun salphaadha. Isins Tilmaamaa….

Muudannoofi Rakkooleen isin mudatan jiruu nuuf qoodaa mee?

Maxxansa darbeMootummaan Seera kamiin Interneeta Cufuu danda’a? – BBC Ahmaric irraa fudhanne
Maxxansa itti-aanuHundeeffama ADM irratti yaada Artistootaa
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

2 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here