Oduu Simbirtuu | #Ethiotelecom ergaa gabaabaa(Short SMS) Feesbuukii Uggure | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Oduu Simbirtuu | #Ethiotelecom ergaa gabaabaa(Short SMS) Feesbuukii Uggure

#Ethiotelecom ergaa gabaabaa(Short SMS) Feesbuukii irraa ergamu maamiltoota isaatiif ergamu cufuun himame.

Ragaan namoota adda addaa irraa arganne akka agarsiisutti, yeroo ammaa tajaajilli Ergaa gabaabaa(Short SMS) jedhamu kan feesbuukiin maamiloota isaatiif tajaajila deeggarsaafi mirkaneessaa ittiin kennuun maamiltoota isaa deeggaru akka hojjachaa hin jirre barameera.

Dhaabbatni guddaan Idil-Addunyaa Feesbuukiin yeroo ammaa guyyatti Maamiloota ka’oo(Daily active users) Bil.1.6 tti hiiqu kan keessummeessu yommuu tahu, Eegumsa nageenya daataa maamiloota isaa too’achuuf tooftaan jalqabaa dhaabbatichi yeroo ammaa dhimma itti bahaa jiru keessaa inni jalqabaa karaa ergaa gabaabaa(Short sms)dha.
Haaluma kanaan, Dhaabbatichi ergaa gabaabaa kana na maamiloota isaatiif erguuf keessaa muraasni:
1) Eenyummeessaa Maamila(Fayyadamaa) cufamee banuuf akka ulaagaa mirkaneessa jalqabaatti fayyadama
2) Maamilli tokko Eenyummeessaan jalaa yoo hatame deebisiisuufis akkasuma
3) Maamilli tokko Eenyummeessaa keessaa bahee jiru ykn ture tokko deebi’ee seenuudhaafis akkasuma
4) Maamilli tokko Iddoo ykn biyya ykn koompitara ykn mobile kanaan dura Eenyummeessaa isaa itti fayyadamee hin beekne irraa fayyadamuuf yoo yaale ammas tooftama kanaan mirkaneeffata dhaabbatichi.

Walumaagalatti, Maamilli tokko Eenyummeessaa isaa haaromsuuf, Jacha darbii jijjiiruuf, tajaajila haaraa fayyadamuuf, Hiriyyaa/fira ofii too’annoo fuula feesbuukii ofiitti dabaluufi kkf hedduudhaaf akka tooftaa salphaafi isa jalqabaatti dhaabbatichi deeggarsa Maamiltoota isaatiif itti kennuudha.

Kanumaan walqabatee, Ethiotelecom Tajaajila kana maaliif cufe? Cufamuun tajaajila kanaa Mootummaa maal fayyada? Ummata hoo maal miidha? Tilmaamuun salphaadha. Isins Tilmaamaa….

Muudannoofi Rakkooleen isin mudatan jiruu nuuf qoodaa mee?

Dubbisi | Read  Dhaabbatni #Feesbuukii fuulotaa fi Eenyummeessa biyya Gibxii Waa'ee Itoophiyaarratti xiyyeefatan Cufe:

2 Comments

  • oromia merga negesa
    Hagayya 10, 2019 at 6:54 am

    kuni maali jarana !

  • Taju Abdela
    Fulbaana 15, 2019 at 9:19 am

    Tajaajilli sun amma deebi’ee jira bar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.