Osoo internet guutumaa guutuutti cufamee haala kamiin ergaa walii dabarsuun dandayama

0
169

Osoo internet guutumaa guutuutti cufamee haala kamiin ergaa walii dabarsuun dandayama: Farhaan Abdulsalaam


Teknolojii keessatti bu’aa gamtoomuun qabu keessaa inni tokko kana. Yoo gamtaan irratti walii galame wanni hin danda’amne hin jiru. Gamtoomnaan data mobaayilaa ykn intarneeta malee ergaa walii dabarsuun ni dandayama. Akkamitti?

Appilikeeshina ‘FireChat’ jedhamutu jira. Inni kunis wireless mesh network (WMN) fayyadamuun interneeta malee akka namni ergaa waliif ergu taasisa. Telefoona meetira 60 addaan fagaatu kan bluetooth ykn wifi qabu kallattiin wal qunnamsiisee akka namni ‘chat’ walgodhu taasisa. Gaafiin isin gaafachuu dandeessan, yoo meetira 60 qofa wal qunnamsiise warra fagoo hoo kan jedhu tahuu danda’a. FireChat neetworkii Peer-to-peer (P2P) jedhamu uumee akka saaphuphaatti telefoonota hedduu walitti hidhee neetworkii dheeraa uumuu danda’a. Akkamitti? Fakkeenyaaf, telefoonni A meetira 60 yoo narraa fagoo jiraate, telefoonni B ammoo meetira 120 yoo narraa fagaate, telefoonni C meetira 180 yoo narraa fogoo jiraate, ani yoo ergaa kiyya telefoona C kan meetira 180 narraa fagaatutti erge, telefoonota A fi B keessa dabree isa C bira dhaqa. Inni biraa, yoo ati nama fagoo sirraa jirutti ergaa ergite, nama sibira turetti ergaan kee maxxanee yeroo hiriyaa kee kan fagoo bira dhaqe osoo inni hin beekin ergaan kee isa biraan ga’a. Garuu telefoona dhihoo jiru akka networkiitti fayyadama malee abbaa telefoonichaa akka ergaan nama biraa itti maxxane beekuu hin danda’u. Kanaafuu ergaa abbaa itti ergame qofatu arga. Kanaafuu, yoo namni muraasni qofti itti fayyadame, bu’aan isaa guddaa miti akkuma buetooth ta’a jechuudha. Neetworkiin isaa kan fayyadu yoo namni hundi walii galee install godhate, neetworkii guddaa waan uumuuf biyya guutuu wal ga’ee tajaajila guddaa kennuu danda’a.

Buufachuuf: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opengarden.firechat

 


HORAA BULAA
Qubee Technologies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here