Osoo isin hin beekin Eenyummeessaan(Account) Bitsaalee hawaasaa keessan isin jalaa haqamuu akka danda'u beektuu? - #Dubbisaa waliif qoodaa | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Osoo isin hin beekin Eenyummeessaan(Account) Marsaalee hawaasaa keessan isin jalaa haqamuu akka danda’u beektuu? – #Dubbisaa waliif qoodaa

Maxxansaalee Marsaalee hawaasaa daangeffama qabaachuu beektuu?

Marsaalee Hawaasaa add addaa yeroo amma hedduun keenya fayyadamnu maxxansaalee adda addaa guyyatti itti-maxxansinu ykn barreessinuuf mataa mataattii daangeffama seerawaa(Upper limits of contents sharing) kan qaban yoo tahu, daangeffama kanaa ol maxxansinee yoo argamne, qabiyyee keenya dhoksuu irraa qabee hanga Eenyummeessaan(Account) keenya yeroo akka hojii-dhaabu(Temporary restriction), akkasumas adabbii sanaan hin dhaabbannu yoo tahe hanga guutumatti Eenyummeessaan(Account) keenya haqsiisuu kan geessisuudha.
Haaluma kanaan, Yeroo ammaa Dhaabbatni Feesbuukii, Guyyaa(Sa’aatii 24t)tti Maxxansaalee 5 ni jajjabeessa, daangffamni(upper limit) ammoo 25dha, asii ol dabarraan tarkaanfii adabsiisutti seena. Haaluma kanaan:
Facebook: 25
Twitter: 730
LinkedIn: 100
Google+: 100
Pinterest: 100
Instagram: 100

Haaluma kanaan, sababoota akka Maxxansaalee hedduuminaan qooduu, Qabiyyee walfakkaataadhaan gareewwan heddu balleessituu(spamming) jedhaman waan fakkaatuuf, dhaabbileen tarkaanfi akka Eenyummeessaan(Account) keessan haquu fa’a fudhachuuf dirqama. Yeroo baa’yee Namootnis hedduus kana hubachuu dhabuun ykn wallaalaan Eenyummeessaan(Account) isaanii jalaa haqama. Fkn: Namni tokko yeroo hedduu Maxxansa tokko qabiyyee walfakkaatu Fuulota ykn Gareewwan 3 ykn 4 irratti yoo maxxansan baratamaa dhufeera, Kun ammoo adabbii dhaabbileenkunneen akka cimsan sababa tahaa jira.

>> Kaayyoon keenya hawaasa keenyaaf Furmaata Tekinoolojii tahuudha!

oroict.com Solutions
Web: https://oroict.com
Email: info@oroict.com

Dubbisi | Read  Tooftaa Jechdarbii(Password) nama biroo ittiin hatan(How to crack a password) | Hanna Seerawaa(Ethical Hacking)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.