Our Clients – Maamiltoota Keenya

yeroo ammaa Tajaajila Si'ataafi Dorgomaa akkasumas humna hawaasa keenyaa kan giddugaleeffate dhiyeessuudhaan Dhaabbilee Hawaasa keenyaa heddu wajjiin hojii kan eegallee jirra.

0
146

oroict.com|Qubee Technologies dhaabbata Tekinoolojii kan dhiyeenya kana as baheefi Fayyadamummaa saba keenya i Sabaaf sablammoota biyya keenyaa Tekinoolojiidhaan cimsuufi jabeessuufi akkasumas Tajaajiloota Tekinoolojii adda addaa kennaa kan jiruudha.

Tajaajilootni keenya keessaa muraasni:

  • Dandeettiifi Hubannoo hawaasa keenyaa gama ogummaa TQOtiin qabu karaalee Marsaa Hawaasaa(social medias), Marsariitii keenya, Barnoota Suursagalee Marsaa saaphaphuutiin, YouTube, TV fi kkf fayyadamuun cimsuu.
  • Ijaarsa Moosajiilee adda addaa dhuunfaafis ta’ee dhaabbataaf qopheessuufi dhiyeessuu.
  • Fayyadamaa[App] Mobile hojjachuu.
  • Marsariitii Ijaaruufi Kuusdeetaa dhiyeessuu fi too’achuu.
  • Cimdaa diriirsuu
  • Gorsaa fi Leenjii TQO
  • Gorsaafi Too’annaa Daldala Toorarraa fikkf

Haaluma kanaan yeroo ammaa Tajaajila Si’ataafi Dorgomaa akkasumas humna hawaasa keenyaa kan giddugaleeffate dhiyeessuudhaan Dhaabbilee Hawaasa keenyaa heddu wajjiin hojii kan eegallee jirra.
Isaan keessaa muraasni kanneen armaan gadiiti:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here