Our Clients - Maamiltoota Keenya | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Our Clients – Maamiltoota Keenya


oroict.com|Qubee Technologies dhaabbata Tekinoolojii kan dhiyeenya kana as baheefi Fayyadamummaa saba keenya i Sabaaf sablammoota biyya keenyaa Tekinoolojiidhaan cimsuufi jabeessuufi akkasumas Tajaajiloota Tekinoolojii adda addaa kennaa kan jiruudha.

Tajaajilootni keenya keessaa muraasni:

  • Dandeettiifi Hubannoo hawaasa keenyaa gama ogummaa TQOtiin qabu karaalee Marsaa Hawaasaa(social medias), Marsariitii keenya, Barnoota Suursagalee Marsaa saaphaphuutiin, YouTube, TV fi kkf fayyadamuun cimsuu.
  • Ijaarsa Moosajiilee adda addaa dhuunfaafis ta’ee dhaabbataaf qopheessuufi dhiyeessuu.
  • Fayyadamaa[App] Mobile hojjachuu.
  • Marsariitii Ijaaruufi Kuusdeetaa dhiyeessuu fi too’achuu.
  • Cimdaa diriirsuu
  • Gorsaa fi Leenjii TQO
  • Gorsaafi Too’annaa Daldala Toorarraa fikkf

Haaluma kanaan yeroo ammaa Tajaajila Si’ataafi Dorgomaa akkasumas humna hawaasa keenyaa kan giddugaleeffate dhiyeessuudhaan Dhaabbilee Hawaasa keenyaa heddu wajjiin hojii kan eegallee jirra.
Isaan keessaa muraasni kanneen armaan gadiiti:

Dubbisi | Read  Hegereen dhaabbata guddaa Addunyaa #Feesbuukii gaaffii keessa galaa waan jiru fakkaata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.