Qafoon Ammayyaawaan(Smart phone) keessan akka ariifatu(Saffisu) yoo barbaaddan tartiiba kana hordofaa. | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Qafoon Ammayyaawaan(Smart phone) keessan akka ariifatu(Saffisu) yoo barbaaddan tartiiba kana hordofaa.


 • Bilbilli keessan saffisuu dideeraa?
 • Qafoon keessan yoo fayyadamtan ni jaatanaawaa?
 • Bilbilli keessan isin harkatti caljedhaa?
 • Qafoo keessan saffisa barbaaddanii fayyadamuuf isin rakkisaa?


Qafoon ammayyaawaan (Smart phone) keessan Saffisa isin barbaadaniin isiniif hojjachuu didee isin rakkisa taanaan tartiiba kanaa gadii hordoftanii sirreeffachuu dandeessu.

Malootni saffisa Bilbila keenyaa dabaluuf oolan:

 1.  Fakkina Sochii cufuu—Turn OFF Animation
  Kana gochuufis: Menu -> Setting-> About device-> Build Number irra deddeebinee saffisaan dhoofna hanga yeroo 7 –>Developer option created isiniin jedhu agartu -> tartiiba tokko duubatti deebi’aa (About Device keessaa bahaa)–>Developer
  Option amma dhufe sana keessa seenaa (ON) godhaa –> gara gadii gadi bu’aa
  Window Animation, Transition Animation fi Animator duration OFF godhaa
  jijjiirama jiru ilaalaa.Image result for Turn OFF Animation

#Hubadhaa: Qafoon china tokko tokko processor xiqqaa waan qabuuf saffisa duraaniiyyuu dhabuu waan danda’uuf tartiibuma gubbatti eerame sana hordofaa iddoo duraanitti deebisaa.

2. Fayyadamaa[Application] itti hin fayyadamne qafoo keessan waan jaataneessuuf balleessuun filatamaadha.

Qindaa’ina yks Setting keessa seennee App Manager keessaa App itti fayyadamaa
hin jirre sana barbaadnee UNISTALL ykn Force STOP gochuu dandeenya.

Image result for force stop android app

#Hub: Yeroo bilbilli keenya jaatanaayu ykn Busy ta’u, Asuma keessa seennee App bilbilicha Jaataneesse sana, FORCE STOP gochuu dandeenya.

3. Kuftaalee Qulquleessuu — Clearing Cache. Malli kun yeroo bilbilli keenya hojiirra
turu, wanootni garagaraa duubbeedhaan
osoo nuti hin beekin kan olkuufamuudhaan bilbila keenya jaataneessaniidha.

Kanaafuu bilbila keenya akka saffisa gaarii qabaatu gochuuf kuftaalee(cache) qulqulleessuun gaariidha.
#Kunis: Qindaa’ina seennee–> App Manager Seennee –> App hedduu fayyadamaa turre banuudhaan gara gadii buunee–> CLEAR CACHE Jedhu cuqaasuun
qulqulleessina.

Related image

 

Horaa Bulaa
oroict.com

Dubbisi | Read  Bilbila isin jalaa bade yookiin hatame barbaaduuf: OROMO ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.