#FeesbuukiiOromoo—–Maaliif Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo Dhibbeentaa 38(38%) irratti dhaabbate?

RAKKOOLEE HIIKKAA FEESBUUKII AFAAN OROMOO QUNNAMAA JIRUUFI FURMAATA ISAA

 

Harka Fuune Ummanni keenya iddoma jirtanitti? Akkuma hundi keessanuu beektan Gaaffii fi ifaajee ilmaan Oromootiin Gaaffiin AFAAN OROMOO, Afaan Hojii Dhaabbata guddicha Addunyaa kanaa dhaabbata Facebook akka ta’u gaafatameef torbaan sadiin dura dhaabbanni kun Deebii kennuudhaan walqabatee Hedduun keenyas Tajaajila Afaan Keenya  kana Gara Afaan Hojii dhaabbata kanaatti hiikuu jalqabnee, kuun hamileen nu jajjabeessee, kaan hirriba dhabee halkaniif guyyaa hojjachuudhaan:

 • Torbaan tokko keessatti qofa hanga dhibbeentaa 30 (30%) kan hiikne yoo ta’u
 • Torbaan lammaataa keessatti immoo hanga dhibbeentaa 37 kan deemne ture
 • sana booda gara guyyaa kudhaniifi isaa ol Guutumattuu jijjiiramni hin jiru jechuu hanga nama dandeessisu irra jirra jechuu dandeenya. Yeroo ammaa kana dhibbeentaa 38 (38%) irra jirra.

 

Kun #Maaliif ta’e jedhee namni yaade jiraa laata?…… Akka Hubannoo kiyyaatti:

 • Hojiin Hiikkaa Afaan Oromoos ta’ee afaan biraa salphaa irraa gara cimaatti waan deemuuuf, torbaannan darban sana Jechootni hiikaa turre sasalphaa waan ta’aniif namootni hedduu hirmaatanii haala salphaan hiikaa waan turaniif.
 • Rakkoo Interneeta biyya keessaa Hayyootni hedduu akka hin hirmaanne daangessuudha. Kuni immoo addaan citu interneetaa dabalatee, Interneetni biyya keessaa Gatii olaanaa waan nyaatuuf Hayyootni biyya keessa jiran hedduun hirmaachuuf akka rakkatan ifa galaadha. Hubadhaa, Hayyootni Barsiisotni fi Barreessitootni hedduu sababa ijoo kanaaf hirmaachuu akka akka dadhaban qabatamaan argaa jirra.
 • Torbaanota duraa sana Namootni kaka’umsaafi Miira waldorgommiitiin hojjachaa waan turaniif, namootni hedduu nuffii malee hamilee olaanaadhaan hojjachaa waan turaniif.
 • Hojiin Hiikkaa Afaan Oromoo kun, Dhaabbanni Facebook banaa gochuu dhaan(Open Translation) namootni kamuu iddoma jiranii akka hojjatan waan hayyamameef, Hojiin kun Hayyoota dhimmi ilaallatuun ykn Ogeessa dursee namoota hojii kanarratti hirmaachaa jiran qaljeechuun hoogganamuu dhabuu isaati.
 • Hojiin Hiikkaa Afaan Oromoo kun, Dhaabbanni Facebook banaa gochuu dhaan namootni kamuu iddoma jiranii akka hojjatan waan hayyamameef, akkuma waliimaagalatti Gareen dhimmi kun hojii kiyya jedhee itti gaafatamummaan hojjatu dhabamuu isaa, Biras darbee osoo hojiin kun guutumattis dhaabbatee qaamni itti gaafatamu waan hin jirreefi Ammas Ilmaan Oromoo namni hedduun biyya keessaafi ala irraallee DHUUNFAAdhumaan kan haalli mijateefis, kan rakkoo dhuunfaa qabus rakkoo ofii dhiisee dhimma Eenyummaa, Dhimma Afaan ofii dursuun hojjachaa akka jirantu muldhata.
 • Jechootni Teekinoolojii heddu Afaan oromoo keessatti Maqaa kan hin qabne waan ta’eef, kanneen qabanis namoota hedduu ykn naannoo heddutti kan hin beekkamne waan ta’aniif Namootni hojii kanarratti hirmaachaa jiraniiyyuu hedduun rakkachaa jiru.
 • Yeroo ammaa kana Jechootni Hiikkadhaaf dhaabbatichaan hayyamamaa jiru daangeffamuudhaan jechootni hamma murtaawe qofti muldhachaa jiraachuun namootni hedduun akka garaa isaatti keessa fiigee hiikuuf rakkachaa jiraachuu. Kunimmoo Haala yeroo ammaa jechootni, himniifi keeyyatni muraasni qofti hiikkaa Fayyadamaa Facebook[Facebook Translation App] fi Hiikkaa keessoo[Inline Translation] irratti hayyamamaa jirutu jira. Kunis sababa malee miti, yeroo ammaa Hiikkaa kana irratti jechootni, himootni fi Keeyyattootni adda addaa sasalphaa irraa gara xaxamaa fi dachaa xaxamaatti deemaa jiru waan ta’eef .
 • Kana qofaa miti, Sababoota kanneen biroos hedduu tarreessuu ni dandeenya.

 

#FURMAANNI MAALI?…………#Yaadakoo

 • Hojii Dhimma Guddaa Hiikkaa Afaan Ummata mil.50olii kana dhiisaa, hojimmaan xiqqoon dhuunfaaf ykn gareedhaaf yoo qophaayuu #HOOGGANAA_YKN_GAGGEESSAA qabaachuu qaba. Kanaaf hojii Hiikkaa Afaan Oromoo gara feesbuukii kanarratti Gareen OGEEYYII adda addaa ofkeessaa qabu hundaayuu qaba. Kunis Faayidaalee gurguddoo armaan gadii qaba. Faayidaaleen kunneenis:

1) Qulqullinna Hojii kanaatiif iddoo olaanaa qaba.

2) Hojiin kun yeroo dheeraa hanga waggaa lamaafii achii oli fudhachuu waan danda’uuf Qaamni ykn Gareen Ogeeyyii dhaan ijaaramu kun itti gaafatamummaafi dhimmamuun waan dalaguuf galma gahiinsa hojichaatiif gahee olaanaa qaba.

3) Garee Ogeeyyii kun Hayyoota Afaan Oromoo, Hayyoota TQO(ICT), Barattootaa fi Barreessitoota Oromoo, Kanneen Yuunibarsitii, m/B sad. 2ffaa adda addaa irra jiraniif, kanneen dhaabbilee gurguddaa biyya keessaafi alaa jiran of keessatti hammata jedhee waan tilmaamuuf adeemsa gufachiisoo ykn gufuu hojii kana keessatti isaan mudatu hunda mariifi waliigaltee hayyoota kanaatiin yoo barbaachise ammoo ummata hirmaachisuun furmaata laachuufiif ni salphata. Fkn: #JECHOOTA Teekinoolojii(Facebook Afaan Oromo terminologies) Haaraa isaan mudate tokko Hayyootni kunneen Mariidhaan yoo kan duraan maqaa qabu ta’e waliif himanii,akkasuma Afaan Oromoo keessatti jecha  maqaa ykn hiika hin qabne yoo ta’emmoo #MAQAA madaalu mariidhaan kennaniifii salphatti #WAALTESSUU danda’u waan ta’eef.

4) Namootni fedhii hojjachuu qaban kanneen iddoo adda addaa irraa taa’ani dabalatee hayyootni kunneen bifa qindaa’ina fi hoogganummaa qabuun qajeelfamu waan ta’eef hojiin qulqullina qabu haala salphatti hojjatamuu danda’a. …. fi kkf

 • Miidiyaaleen Oromoofi dhimma Afaan kanaa quuqama qaban akka yeroo jalqabaa sana guyyama tokko hafarsanii dhiisuu osoo hin taane, yeroo yerotti #SAGANTAA addaa Afaan Kanaaf kennamee, yeroo yerootti, yoo xiqqaate #TORBAANItti(weekly program) qabameefii, Hayyoota Adda addaa Affeeruun Mariin Hayyootaan irratti akka taasifamu gochuu qabu. Sagantaan kun (Weekly Top Translator) Affeeree haala hawaasni irraa barachuudanda’utti dhiheessee hubannoo hirmaattotaa cimsuu qaba… #Hub: Sagantaan kun Dhimma Afaan Oromoo garagaraa irratti kan hojjatu ta’uu mala.
 • GAREEN OGEEYYII heddu ofkeessatti hammate kun yoo cimee itti fuufe, Gara Fuulduraattis Dhimmi Guddina Afaan kanaa dabalaatuma dhufaa jira waan ta’eef qabatanii itti fufuun Afaan kana gara Sad. guddaafi Afaanota gurguddoo addunyaatti dabaluu danda’u jedheen amana.

 

FURMAATA Ani Olitti eere kana RAKKOON MUDATU MAALI?

Garee Hayyootaa haala kanaan qindeessuuf Rakkoon mudachuu danda’u:

 • Rakkoo Baajataa—Hayyootni kun Hojii kana Itti gaafatamummaadhaan akka sochoosan yoo barbaadame, hojii isaanii dhiisanii guutumatti akka hojjatan gochuudha. Kunimmoo mindaan akka kafalamuuf dirqama ta’a. Ykn Saa’atii Boqonnaa qabanitti guutumatti ofkennanii akka hojjatan dirqamni itti laatama. kunis #RAKKOON Baasii INTERNEETAA akka isaan hin mudanne godhamuu qaba.
 • Garee Ogeeyyii kun Hayyoota Afaan Oromoo, Hayyoota TQO(ICT) fi Barreessitoota Oromoo, Kanneen Yuunibarsitii, m/B sad. 2ffaa adda addaa irra jiraniif, kanneen fi dhaabbilee gurguddaa biyya keessaafi alaa jiran of keessatti hammata jedhee waan tilmaamuuf, #QINDEESSUUN Rakkisaa ta’uu mala.
 • ….kkf yoo ta’ukanneen hafan isiniif dhiiseera.

 

 


HORAA BULAA DEEBANAA✍️👈

👥: OROMO ICT TEAM!💤

E-mail: info@oroict.com

Web: www.oroict.com

 

 

 

Maxxansa darbeAkkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an
Maxxansa itti-aanuMala Facebook Keenya ittiin hatamuu(hack) godhamuufii Furmaata isaa: OROMO ICT
Founder/CEO/Owner at oro ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant(https://oroict.com/] ---- I'm a self-motivated & creative social Entrepreneur and knowledgeable Information Technology Specialist. I Work well independently, or in a group setting providing all facets of computer help desk support, customer support, Consultation, troubleshooting, Development, Entrepreneurship, Youth Empowerment, and Volunteer young. I have ability to easily identifies and resolves technical issues and concerns. Excellent communication and presentation capabilities. I won the BRONZE(3rd Prize] worldwide award in Category of Best Project of 2017 on 'Youth Citizen Entrepreneurship Competition' held at Oct 21, 2017 in German, Berlin. As I'am very active on different social media, there are a lots of Information i can provide for AI, accordingly, I kindly want to engage in volunteer Activities of AI. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here