Saamichi #Ethiotelecom Ummata keenyarratti karaa Ergaa Gabaabaa(SMS by short code) raawwachaa ture itti fufeera | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Saamichi #Ethiotelecom Ummata keenyarratti karaa Ergaa Gabaabaa(SMS by short code) raawwachaa ture itti fufeera

Ethiotelecom Dhaabbata Tajaajila Telekoomii Gadi bu’aafi qulqullina hin qabne dhiyeessuufi suniyyuu gahiinsa(Coverage) fageenna Magaalaa Finfinnee irraa qaburratti kan hundaayu ta’us Keessattuu Naannoo Oromiyaatti jajaajila qulqullinnisaa dhibbeentaa hedduun taaajiloota Naannolee akka Naannoo Amaaraa fi Tigrayitti kennamurraa kan gadi xiqqaateedha. Kanaafis Hawaasa keenyarraa yeroo adda addaatti komiifi balaaleffannaan gaggeeffamus Ummatni filannoo biraa waan hin qabneef furmaatni abdachiisaan hanga ammaatti lafa kaahame hin jiru.

Kun osoo kanaan tahee jiruu; Ummanni osoma tajaajila gadi bu’aa kana fayyadamuuyyuu: Kallattii fi Alkallattiidhaan Hawaasa keenyarraa Qabeenyi isaa saamamaa ture; Ammas Saamichi sun bifa seera qabeessa fakkeeffamee hawaasichi saamamaatuma jira.
Kanaafis ragaan jalqabaa – Dhaabbatichi Tajaajila gadi bu’aa dhiyeessu kun Galiin waggatti sassaabu kanneen namoota walijaaranii dhuunfaaf oolfatanii osoo hin dabalatin yeroo gara yerootti dabalaatuma kan deemuufi hanga hirdhina taarifaa godheeyyuu kan dur walitti qabamu caala dhibbeentaa 7.8 oliin dabalutu himame.

Haaluma kanaan: Tooftaalee Dhaabbatichi Ummata keenya itti saamaa tureefi itti jiru keessaa tokko karaa Ergaa Gabaabaa(SMS) lakkoofsa gabaa(Short Number)dhaan ummatatti ergamuuti.
Tooftaan kun barootaaf Qaama walijaareen gaggeeffamaa kan tureefi kaayyoo ifaan ifaa kan Ummata saamuuf qaamni aangoorra ture garee ofii fedhu qindeessee hojitti kangalcheefi Kanaanis Hawaasa keenyarraatti saamichi hangana jedhanii tilmaamuuf ulfaatu raawwatamaa ture.
Kana mirkaneeffachuuf:
Haalli kafaltii Lakkoofsotni gaggabaaboon ittiin raawwatamuun sun gosa lama:
1) Kan Fayyadamaan tajaajila barbaadeef kafalu(MO-Mobile Originating) – kunis yoo fayyadamaan ergaa erge tajaajila sanaaf kafaluudha. Kun maqaadhaaf akka Fayyadamaan fedhiidhaan fayyadametti tilmaamama.

2ffaan – Kan Koompitarraa Fayyadamatti erganii Mallaqa fedhan kutataniidha(MT-Mobile Terminating) – Kunimmoo waggaa lama dura tooftaa isajalqabaa ummanni keenya ittiin saamamaa tureedha. Boodarra gaaffii ummataafi dhiibbaa hojjattootni taasifneen akka Fayyadamaan fedhaan tole jedhetti(MO-Mobile Originating) sanatti jijjiirame muraasni.
Kunis ta’eef hawaasa keenya saamuun ittuma fufee jira.
Dhaabbileen yeroo sana mootummaan aangoorra ture gurmeessee hojii kana jalqabsiise hundi amma Abbootii qabeenyaa olaanoodha, Guyyatti Qarshii Kuma 250- Mil.1.2 kanneen guyyatti sassaabatatni jira jedhama.

Dubbisi | Read  Feesbuukiin keenya hatamuu akkamitti beekna? Furmaatni hoo? [how do you know if your facebook is hacked and Solutions]--- Kutaa 2ffaa

Sababuma kanaaf yeroo ammaa guyyatti lakkoofsotni gaggabaaboon sun kan sekondii sakondiidhaan nucinqaniif, kunimmoo namootni mobile qabachuullee akka jibbaniif hanga geessuu irratti argama.

Lakkoofsotni gabaabaan kunneen kan dhaabbilee birooti #Ethiotelecom maaltu gahe namni jedhullee hin dhabamu; Eyyeen DEEBIIN Akkas:
– Dhaabbileen lakkoofsa gaggabaabaa baafatanii hojii saamicha mallaqa hawaasaarratti bobboa’an irra caalaan Mootummaa duraan tureen firoottaniifi Maatii #Ethiotelecom tu dhuunfaanis gurmaayees baafatee kan hojitti seene. Keessaayyuu saba Tigreeti. Hanga hanga ammaayyuu abbootiin dhaabbilee kanneenii Hojjattoota #Ethiotelecom keessatti sadarkaa hooggansa adda addaarra jiraniidha.

– Lammaffaan; Dhaabbileen kunneen #Saamicha Dhaabbileen kunneen karaa Ergaa gabaabaatiin itti jiran kana kan too’achaa jiru #Ethiotelecom mataasaati. Kanaafis Dhaabbilee kanneen irraa mataa mattatti, Ji’aan Galii isaan sassaaban(saaman) irraa dhibbeentaa 40(40% Before VAT) komishiinii hojjata.
Maarree; Dhimmi kun dhimma ijoofi yeroon itti kennamuuree? Qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii fudhachuu qaba jenna.

Akka Waliigalaatti; Hawaasni keenya Toftaalee karaa Ergaa Gabaabaatiin Saamicha Sobaa irraa ofeeguufis ta’ee Hanna odeeffannoo yeroo ammaa Tekinoolojiidhaan raawwatamurraa baraaramuuf tarkaanfiilee asiin gadii kana sirritti hubatee walhubachiisuu qaba.

Odeeffannoolee karaa Ergaa Gabaabaa(SMS) hidhaa(link) ofkeessaa qabu yoo nuuf ergamu fayyadamuu dura dhugummaasaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Kanaafu dhugummaa Ergaa Gabaabaa(SMS) hidhaa(link) ofkeessaa qabu yoo nuuf ergamee mirkaneeffachuu yoo barbaaddan tooftaalee muraasa kana fayyadamaa:
Isaanis:-
a) Maqhaadhoo(Domain Name) – Ergaan gabaabaan hidhaa(link) makate yoo isiniif dhufu: Ergicha keessaa hidhaa(link) sana banuu keessan dura- hidhaa(link) sana keessa maqhaadhoo fi hidhichumayyuu guututti ilaaluudhaan ‘Eenyu ykn dhaabbata kam’ akka ta’eefi eessarraa akka ta’e beekuu ykn tilmaamuun ni danda’ama.
b) Ergaalee kamiinuu kanneen odeeffannoo dhuunfaa keessaahuu odeeffannoolee keenya Eenyummeessaa(account) Herrega Baankii ykn Lakkoofsa Kafaltii Toorarraa(Electronic Payment account) walqabatu kamiifuu deebii kennuu irraa ofqusachuu
c) Ergaalee Dhimma daldala nuti hojjannuu ykn dhaabbilee nuti waliin hojjannuu ykn karaa adda addaatiin dhaabbilee hariiroo waliin qabdan isin gaafatu yoo isiniif ergame – Ergicha Deebbisuu keessan dura dhaabbatichaaf ykn nama hariiroo waliin qabdan saniif qajeellotti bilbiltanii mirkaneeffachuu qabdu malee deebii kennuu irraa ofqusachuu.
d)Ergaalee kamiinuu kanneen odeeffannoo dhuunfaa keenyaa nu gaafatanis ta’ee ergaa adda addaa kanneen hatattamatti DEEBII akka laannu nu gaafatan eenyumarraayyuu ykn lakkoofsa kamiinuurraa haa ergamuu deebisuu irraa ofqusachuu
e) Lakkoofsota kamiinuu kanneen irra deddeebiidhaan Ergaa gabaabaa(SMS) nutti ergan dhugummaa isaamirkaneeffachuun barbaachisaa ta’ee yoo argame Dhaabbata Dhiyeessii tajaajiloota Telekoomii keessan(akka biyya keenyattimmoo Ethiotelecom) gaafachuu qabdu.

Dubbisi | Read  Waldorgommii Facebook Namoota Waa Uumuu Danda'aniif baase:OROMO ICT

Maloota armaan oliifi kenneen biraa hubannoo qabaachuun guutumattis ta’uu baatu, hangam tokko hawaasa keenya kan baraaruudha.

Yaada qabdan asjalatti nuuf barreessaa.

HORAA BULAA DEEBANAA

Odeeffannoo kana kan Gulaalee isiniif dhiyeesse Garee oroict.com

2 Comments

  • Onkololeessa 11, 2019 at 11:50 pm

    Comment:Galatoomi

  • Jaleta
    Muddee 29, 2020 at 12:59 pm

    Halatoomaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.