Saanqni Gurraachi(Black Box) maali, akkamitti dalaga? | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Saanqni Gurraachi(Black Box) maali, akkamitti dalaga?


Saanqni Gurraachi(Black box) qaama xiyyaara keessatti dabalataan argamu yoo tahu faayidansas taatee xiyyaara kessatti tahan kanneen akka hasawaa Pilot fi gargaara gidduu jiru, akkasuma altitude fi latitude xiyyaarri ittiin balali’aa turee fi kan kana fakkaatan waraabuf fayyada.

Meeshaan “black box” jedhamu qaamota guguddoo lama of keessaa qaba:

  1.  flight data recorder (FDR) fi
  2. cockpit voice recorder (CVR)

Qaamonni lameen kun commercial flight kamirratti kan argaman yoo tahu,lameenuu balaan akka isaan hin qaqqabneef eegee xiyyaraa keessa golgaa sibilaa jabaa kan tahe ( double-wrapped in titanium or stainless steel) keessa keewwama. Kunis balaan caccabuu yookan gubachuu yoo xiyyaara mudate akka black box hin gubanne gargaara jechuudha.

Mee ammammoo faayidaa qamolee laman sanii haa ilaallu”

1. FDR(Flight data recorder)
Qaami kun adeemsa xiyyarri yeroo balali’u godhu keessatti data ykn information gosa 700 ol funanaane save godha. Fakkenyaaf :ol fageenya xiyyarri itti balali’aa ture, aritii qilleensaa, aritii xiyyarichi ittin deemaa ture, fuel consumption fi kan kana fakkataan sa’atii 25 waliitti fufiinsaan waraabuu dandaha.

2. CVR (cockpit voice recorder)
Qaami kunimmoo sagalee waraabuuf fayyada. Innis hasawaa Pilot fi warraa ground technician waliin tahaa ture, kan gargaaraa xiyyaaraa walin godhamaa ture, noise(jequmsa) naannoo sana ture, sagalee xiyyarichaa Wantoota dhagahamu mara waraabee kaha jechuudha (it tracks the crew’s interactions with each other and air traffic control, but also background noise that can give vital clues to investigators).

Kanaaf yeroo balaan uumamu qamota kana lamaan walitti fiduudhaan qorattonni ka’umsa kufaatii xiyyaraa yookan gubachuu isaa bira gahu jechuudha.

Yoo xiyyarri bishan kessatti kufe tahehoo akkamin arguun dandahama?
Eeyyen kun bara 2016 dura rakkoo ture, amma garuu “black box” yeroo oomishamu qaama underwater locator beacon jedhamu ofirraa qaba. Qaami kunis battaluma bishaan seenu cararii(signal) maddisisuudhan bakka jiru computer tti himuu dandaha jechuudha. Technology kun bakka jiru kan nutti himuu dandahu fageenya Kilometer 4 qofa irrattidha. Kanaaf nuti bakka xiyyarri itti kuferra kilometer 4 ol fageenne jirra yoo tahe argachuu hin dandeenyu jechuudha.

Dubbisi | Read  Haala Duuffisaa haadmaleessa itti qindeessinu(How to setup our Wireless Router): OROMO ICT

Ulfaatinni isaa ammam taha jettanii yaaddu?
Giddu galeessaan Black box tokko 2.27kg hamma 4.7kg dha, innis eegee xiyyaraa kessa kewwama.


Maddi: Marsaalee Hawaasaati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.