#Sagantaa Leenjii - Waa'ee Leenjii Gabaabinaan- #oroictAcademy | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

#Sagantaa Leenjii – Waa’ee Leenjii Gabaabinaan- #oroictAcademy

#interneetaan hojii uummachuu keessatti tooftaalee adda addaa
Leenjiin keenya kan kennamu karaa toora #interneetaan yommuu tahu, #System of danda’e kan #Marsariitii(Website) fi #MobileApp qabuun kennina.
Leenjiin keenya #Garee A fi B kan qabu yoo tahu;
Gareen AGaree itti-Fayyadama Tekinoolojii Hubannoo qabu tahee kallattumaan Interneetarraa Galii argachuuf ykn kan argataa jiru olguddifachuu irratti xiyyeeffachuudhaan leenjii kennamu, Laanjiin kallattiidhaan

– Gahumsa dhuunfaa madaaluu fi cimsachuu,
– Milkaa’inaa fi imala Namoota Milkaa’anii,
– Fakkeenyummaa, Adda-durummaa
– Adeemsa #interneetaan hojii uummachuu keessatti tooftaalee adda addaa irratttti fuulleffata. Tooftaalee interneetaan #galii argachuu 100 ol barsiisuuf kan yaadame ta’us #tooftaalee bu’aa gurguddaa argamsiisan irratti xiyyeeffannoon guddaan kan kennamuudha,
Leenjichis hanga baatii 1f walakkaatti ni raawwata jedhamee yaadama.
Gareen B ammoo Tekinoolojiiwwan bu’uuraarraa kaa’uudhaan
– Maalummaa Tekinoolojii
– Faayidaa fi Miidhaa tekinoolojiin qaqqabsisuu danda’u
– Imala(Dhufaatii, Guddina, Fuulduree, Faayidaafi Miidhaa) Tekinoolojii Odeeffannoo(Information Technology). As jalatti, Maalummaa TQO(HW & SW), Interneetaa, Nageenya Interneetaa(internet Security), Cimdaa(Network), Kuusdeetaa, fikkf
– Addunyaalessummaa (Globalization)
– Dhufaatii Marsaalee Hawaasaa(Bu’aa fi Miidhaa)
– Kanneeniif kkf…
#Xumurarratti Barnoota #GareeAtti darbuudhaan leenjicha ji’oottan 3n dhufanitti nixumurama jennee abdanna.
1) Guyyootni leenjiin kennamu torbaanitti lama lama akka tahu kan yaadne tahus, #marii waliiniirratti kan murtaayu taha.
2) Guyyaa fi Sa’aatiin leenjiin kennamu marii waliiniitiin kan murtaayu tahus, Namootni #leenjii akka fudhatan gareen

oroict.com Solutions #Eenyummeeesa(Account) baneef sa’aatii leenjiif jedhametti argamuu dirqama hin qabu, Biyya keessaayis tahee biyya alaatii #yeroo isaaf mijatutti karaa Marsariitii ykn #App Mobile #oroictAcademy seenee leenjiisaa iddoo jiru/dhaabe irraa itti fufee barachuu danda’a.
Dabalataanis #barsiisaan hojii garee ykn Qormaata yoo qopheessee ji’aate #online dhuma odeeffannoo isiniif waan kennamuuf Qormaatas system ofumaa sa’aatii waan kennuuf qoramuu ykn hojii gareetis online dhuma waliin dubbachaa ykn waliif barreessaa hojjachuu akka dandeessanitti kan qophaaye waan taheef, #leenjichi fedhii hunduma keenyaa akka guutuu danda’utti yaadamee kan qophaayee fi #Muuxannoo Koollejoota biyya #Ameerikaa kanneen #online leenjii kennaan irraa fudhanne fayyadamne waan taheef ni hin yaadda’inaa
3) Namootni ammas leenjichi akka isin hin darbine gaafachaa jirtan, #Kafaltii barbaachisu baankitti raawwattanii nagahee karaa email keenyaa yoo nuuf ergitan #account banamee isiniif ergama.
 Odeeffannoo fi Unkaa Kafaltiin walqabate odeeffannoo Guutuu asirraa buufadhaa
Kaayyoon keenya hawaasa keenyaaf furmaata Tekinoolojii tahuudha.
Odeeffannoo dabalataatiif #TELEGRAM keenya https://t.me/oroict_solutions hordofaa
Dubbisi | Read  Oduu Simbirtuu | Dhaabbata Guddicha Idil-Addunyaa Google irratti Adabbiin qarshii doolara Bil.1.7 kaayame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.