Feesbuukiin gara Fuula keenya hubachuutti ol-guddachaa jira.

Malli kun, tooftaa yoo fayyadamaan(user) biraa suuraa keenya eenyummeessaa isaatiif itti dhimma bahe/fayyame hubachuuf ykn beekuuf nu tajaajiluudha. Maamiltootni Feessbuukii yoo fuulli isaanii feesbuukii irratti itti fayyadamame yaadachiisa abbichaa erga. Tooftaan fuula adda baafachu(face recognition) kun Biyyoota Gamtaa Awuroppaa ykn Kanaadaa keessatti akka hojii irra hin oolle baramee jira, sababni isaas naannoo kanatti tekinoolojiin kun hojiirra ooluu erga eegalee bubbuleera waan ta’eef. Akka hayyootni adda addaa jedhanitti, tooftaan haaraa kun,…