Tajaajiloota oroict.com | Qubee Technologies Kennutti jiru

oroict.com|Qubee Technologies dhaabbata Tekinoolojii hojiiwwan Tekinoolojii adda addaa dhiyeessuudha.

0
193

oroict.com|Qubee Technologies dhaabbata Tekinoolojii kan dhiyeenya kana as baheefi Fayyidaa saba keenyaa fi Sabaaf sablammoota biyya keenyaa Tekinoolojiidhaan tumsuuf, cimsuufi jabeessuufi akkasumas Tajaajiloota Tekinoolojii adda addaa kennaa kan jiruudha.

Tajaajilootni keenya keessaa muraasni:
• Dandeettiifi Hubannoo hawaasa keenyaa gama ogummaa TQOtiin qabu karaalee Marsaa Hawaasaa(social medias), Marsariitii keenya, Barnoota Suursagalee Marsaa saaphaphuutiin, YouTube, TV fi kkf fayyadamuun cimsuu.
• Ijaarsa Moosajiilee adda addaa dhuunfaafis ta’ee dhaabbataaf qopheessuufi dhiyeessuu.
• Fayyadamaa[App] Mobile hojjachuu
• Marsariitii Ijaaruufi Kuusdeetaa dhiyeessuu fi too’achuu
• Cimdaa diriirsuu
• Gorsaa fi Leenjii TQO(Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo)
• Gorsaafi Too’annaa Daldala Toorarraa(Online Marketing Consultancy and Support) akkasumas Dhaabbileedhaaf Marsaalee Hawaasaa too’achuufi Hordoftoota hedduu akka argan ni taasifna fikkf

Tajaajiloota kenninu – Koottaa Waliin taanee wal-ijaarra!

Haaluma kanaan yeroo ammaa Tajaajila Si’ataafi Dorgomaa akkasumas humna hawaasa keenyaa kan giddugaleeffate dhiyeessuudhaan Dhaabbilee Hawaasa keenyaa heddu wajjiin hojii kan eegallee jirra.

Koottaa Waliin taanee wal-ijaarra!

HORAA BULAA DEEBANAA

Abdisa Bencha Jara
IT Specialist[Consultant and developer]
CEO/Director of Qubee Tecnologies|oroict.com Team

<<Kaayyoon keenya Hawaasa keenyaaf furmaata Tekinoolojii tahuudha!>>

Address:
Finfinnee, Saris
Adama, Mabrat Hail
Shashamane and Nekemte – Coming soon
Cell: +251904432625 / +251910130926
Email: oromoict@gmail.com or info@oroict.com or contact@oroict.com

Web: www.oroict.com – ICT Consultancy and Services
: www.afan-oromoo.com – Afaan Oromoo Tutor
: www.hojii.net – Employment Company
: https://fayyaa.afaan-oromoo.com – Health Professionals Advice

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here