Tajaajiloota oroict.com | Qubee Technologies Kennutti jiru | oroict.com Solutions

Tajaajiloota oroict.com | Qubee Technologies Kennutti jiru


oroict.com|Qubee Technologies dhaabbata Tekinoolojii kan dhiyeenya kana as baheefi Fayyidaa saba keenyaa fi Sabaaf sablammoota biyya keenyaa Tekinoolojiidhaan tumsuuf, cimsuufi jabeessuufi akkasumas Tajaajiloota Tekinoolojii adda addaa kennaa kan jiruudha.

Tajaajilootni keenya keessaa muraasni:
• Dandeettiifi Hubannoo hawaasa keenyaa gama ogummaa TQOtiin qabu karaalee Marsaa Hawaasaa(social medias), Marsariitii keenya, Barnoota Suursagalee Marsaa saaphaphuutiin, YouTube, TV fi kkf fayyadamuun cimsuu.
• Ijaarsa Moosajiilee adda addaa dhuunfaafis ta’ee dhaabbataaf qopheessuufi dhiyeessuu.
• Fayyadamaa[App] Mobile hojjachuu
• Marsariitii Ijaaruufi Kuusdeetaa dhiyeessuu fi too’achuu
• Cimdaa diriirsuu
• Gorsaa fi Leenjii TQO(Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo)
• Gorsaafi Too’annaa Daldala Toorarraa(Online Marketing Consultancy and Support) akkasumas Dhaabbileedhaaf Marsaalee Hawaasaa too’achuufi Hordoftoota hedduu akka argan ni taasifna fikkf

Tajaajiloota kenninu – Koottaa Waliin taanee wal-ijaarra!

Haaluma kanaan yeroo ammaa Tajaajila Si’ataafi Dorgomaa akkasumas humna hawaasa keenyaa kan giddugaleeffate dhiyeessuudhaan Dhaabbilee Hawaasa keenyaa heddu wajjiin hojii kan eegallee jirra.

Koottaa Waliin taanee wal-ijaarra!

HORAA BULAA DEEBANAA

Abdisa Bencha Jara
IT Specialist[Consultant and developer]
CEO/Director of Qubee Tecnologies|oroict.com Team

<<Kaayyoon keenya Hawaasa keenyaaf furmaata Tekinoolojii tahuudha!>>

Address:
Finfinnee, Saris
Adama, Mabrat Hail
Shashamane and Nekemte – Coming soon
Cell: +251904432625 / +251910130926
Email: oromoict@gmail.com or info@oroict.com or contact@oroict.com

Web: www.oroict.com – ICT Consultancy and Services
: www.afan-oromoo.com – Afaan Oromoo Tutor
: www.hojii.net – Employment Company
: https://fayyaa.afaan-oromoo.com – Health Professionals Advice

Dubbisi | Read  Miidhaawwaan Bilbilli Ammayyaawaan(Disadvantage of having SMART PHONE) geechisu keechaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.