Teessoon Ergaa Jiimelii(Gmail E-mail Address) nama tokkoo Maaliif, Akkamitti hatama, Akkamitti immoo deebifanna

0
153

Teessoon Ergaa Jiimelii(Gmail E-mail Address) nama tokkoo Maaliif, Akkamitti hatama, Akkamitti immoo deebifanna – Tartiiba armaan gadii hordofaa – Share waliif gochuun walii dabarsaa


Tooftaa gabaabaa Eenyummeessaa Jiimelii[Gmail Account] isin jalaa cufame Banachuufi Jecha Darbii yoo wallaaltan deebifachuu(Password Recovery) oolu.

Yeroo amma Teessoon Ergaa(E-mail Address) daandii hawaasni hedduun hojii guyyaa guyyaa ofiitiif ittiin walqunnamaa jiru qofa osoo hin taane, ergaalee adda addaa ittiin waliif hiruuf, Deetaalee adda addaa, barreeffama sasalphaa hanga odeeffannoo dhuunfaa icciitii olaanaa qaban kanneen akka -Lakkada Baankii(Bank security code) mallaqa ittiin walii erganii fa’a waliif erguu, odeeffannoo icciitii nama dhuunfaa irraa kaasee hanga odeeffannoo icciitawaa dhaabbatoota gurguddatti ittiin waljijjiiraa jiru.
Kana malees DALDALA – Toorarraa(Online Marketing) keessatti bitachuufis ta’ee gurgurachuuf walumatti tajaajila argachuuf Teessoon Ergaa iddoo olaanaa qaba, akkasumas deetaafi faayilii xixiqqaa hanga gurguddatti olkaayachuufis nu fayyada.

Faayidaalee muraasa asii olitti eeraman qofa osoo hin taane, yeroo amma Addunyaa tekinoolojiidhaan saffisa olaanaadhaan ganda tokko ta’uuf deemtu kanatti, TAJAAJILA adda addaatis kallattiinis ta’ee al-kallattiin fayyadamuuf Haala TEESSOON ERGAA[E-mail Address]n itti DIRQAMA ta’aa dhufetu jira.
FKN: Facebook, Twitter, fi kkf yoo Teessoo Ergaa(E-mail Address) hin qabaanne fayyadamuun hin danda’amu, waan ta’eef BARBAACHISUMMAAN Teessoo Ergaa(E-mail Address) olaanaa ta’ee argameera.

Faayidaalee asiin olitti eeramaniifi kanneen birootiin wal qabatee Barbaachisummaa TEESSOO-ERGAA(E-mail Address) guddachaa waan dhufeef, Namootni irra caalaan keessattuu kanneen Tajaajila Interneetaatiin Toora adda addaa doowatan tessoo ergaa tokko qofa osoo hin taane, heddu akka qaban walnama hin gaafachiisu, sababni isaa iddoo heddutti ykn tajaajila Interneetaa yeroo fayyadamnu ni gaafatamna waan ta’eef.

Haaluma kanaan, Hawaasni keenya, Hawaasni addunyaa tajaajila teessoo-ergaa kana hedduuminaan fayyadamaa kan jiran yommuu ta’u, Sababa adda addaatiin yeroo baay’ee Teessoo-Ergaa kanaan walqabatee Miidhaadhaaf yeroo saaxilaman argina.
Rakkooleen gara Teessoo ergaatiin nu mudachuu danda’an keessaa muraasni:
A) Jecha Darbii dagachuudhaan Tajaajiloota teessoo sanaan baafanne dhabuu dandeenna, Deetaa adda addaa kan namootni/dhaabbanni biraa gara sanaan nuu ergu dhabuu dandeenna.
B) Icciitiin dhuunfaa keenyaa Hatamuudhaan balaadhaaf saaxilamuu dandeenna.
Fkn: Ergaa icciitii kan akka icciitii namni biraa hin beekne fa’a Teessoo Ergaatiin namaaf/dhaabbataaf ergitaniirtu yoo ta’e – namni biraa teessoo keessan sana hatee icciitii sana argachuu danda’a.
C) Deetaafi Faayilii dhuunfaa nuti achirratti walitti qabanne nu jalaa saamamuu danda’a, ykn Deetaan Icciitii kan akka Lakkoofsa icciitii beeankii keenyaa(Bank security code) nu jalaa hatamuu danda’a.
D) Namni/Qaamni nu miidhuu barbaade ykn wanta nuti koompitara keenyarraa qabnu ykn hojjachaa jirru baruufi ykn hordofuuf barbaade, Moosajii Ammayyaawaa(Latest Software) bifa Ergaa(e-mail) nutti ergee, yoo nuti ergaa sana bannee dubbifne Moosajiin sun koompitara keessa seenuudhaan icciitii dhuunfaa ykn deetaa namni sun barbaadu nama sanaaf dabarsuu danda’a.
E)Rakkooleen Teessoo Ergaa kana qofaa miti, Baldhinnaan Mata-duree kana kophatti yeroo biraa itti deebina.

Kunis sababa malee miti: Sababoota kaneen keessaa:
1~ Dandeettii Hubannoo/Dandeettii Fayyadamaa ykn nama sanaa
2~ Teessoo ergaa heddu banuudhaan dagachuu
3~ Teessoo ergaa keenya icciitessuu dhabuu(Unprotected security)
4~ Ija(Xiyyeeffannoo) qaama nu barbaadu ykn Hattootaa(Hackers) keessa seenuu.
5~ Ergaa nama hin beekne irraa nutti dhufu osoo hin hubatin caluma jennee bannee fayyadamuudhaan.
6~ Iddoma arginetti Teessoo Ergaa keenya erguun ykn himuun ykn maxxansuun.
7~ Jecha Darbii keenyaaf ofeeggannoo barbaachisu gochuu dhabuufi ulaagaa barbaachisu guutuu dhabuun isaan muraasa.

Haaluma asiin olitti ibsameen walqabatee gaaffiin namoota heddu irraa ka’u akka agarsiisutti, Keesattuu Hawaasni keenya JECHA DARBII(Password) isaanii ni irraanfatu.
Hardhaaf kutaa jalqabaatti, #Eenyummeessaa Jiimelii(Gmail Account) namni irraanfate ykn password hojjachuufii dide TARTIIBA asii gadii hordofee deebifachuu danda’a:
1ffaa – Mala naaf deebisii(Account recovery) yaaluu qaba.
Malli kunis Hidhaa(link)
https://accounts.google.com/signin/recovery?service=mail
kana banuudhaan, Filannoolee akka ‘I forget my Password, ykn I don’t know my password …) jedhu cuqaasuun – Darbi(Continue) jedhaa.
Filannoo isiniif dhufu keessaa, Jalqaba yoo Teessoo Ergaa kana banattan bilbila keessan galchitanii jirtan yoo ta’e

2ffaa – Yoo Teessoo-Ergaa dagattaniifi deetaa deebiftanii argachuuf Odeeffannoowwan akka lakkoofsa bilbilaa, Gaaffii icciitii(security questions), barbaachisu hin guunne yoo ta’e immoo: Ammaayyuu Teessoo rgaa keessan deebiftanii argachuuf carraa qabdu. Kunis, Maloota akka – Iyya’aa(browser) dhiyeenyatti teessoo kanaan itti fayyadamtaniirtan yoo jiraate, iyya’aa kana fayyadamnee seenuu dandeenna. Kunis, Iyya’aan Yaadattuu(Cashe) wanta jedhamu waan qabuuf, Yaadannoo darbe(history) iyya’aa kanaa fayyadamneeti argachuun nii danda’ama. Kana yeroo goonu, Yaadannoo iyya’aa(browser history) keessa seennee teessoo sana barbaaduun ta’a, yoo barbaadnu(search) goonu, mallattoo ‘@’ jalqabarra maqaa eenyummeessaa keessaniitti barreessuundhaan.

3ffaa – Yoo odeeffannoo deebifachuuf maloota asiin olitti ibsaman argachuu hin dandeenne, ammaayyu carraa teessoo ergaa keenya deebifnee argachuu qabna. kunis Mala ‘Manually Veryifing your identity’ jedhamuun yoo ta’u,
malli kun tartiiba:
a – hidhaa(link) https://www.google.com/accounts/recovery jedhu kana banaa,
b – iddoo duwwaa nuuf dhufutti ‘E-mail’ keenya galchaa
c – darbi(continue) jedhaa.
d – Itti fufuudhaan filannoo Jecha Darbiitiif ‘I don’t know’ isa jedhu filadhaa, e – sana booda ‘VERIFY your Identity’ filadhaa,
f – Sana booda Gaaffilee isiniif dhufu taasgabbiin deebisaa
Gaaffilee gaafatamne deebifnaan, Teessoo ergaa keenya ni deebifanna jechuudha.

4ffaa – Eenyummeessaa Gogilii(Google account, Google Apps and Google Suite) dhaan fayyadamuudha. Tooftaan kun, irra deddeebiin too’ataa sirnichaa(administrator) waan qunnamnuuf, haala salphaan gara isa duraa(reinstate) gochuu dandeenna.

5ffaa – Deetaa keenya hardha haa eeggannuu(Protect your data today). Tooftaan kun dhibbeentaa 100 ykn guutumaan guututti icciitii teessoo ergaa keenyaas ta’ee daataa keenyaa too’achuuf kan oolu yoo ta’u, innis Mala Moosajii(software) Disk Drill jedhamu fayyadamuun. Moosajii kana hidhaa(link) https://www.cleverfiles.com/ irraa argattu.
Malli kun, Tajaajila bilisaan Too’annoo Jecha darbii, Keessoo fi alee kuustuu deetaa (internal and extrenal data storages) d keenya too’achuuf oolu


Kaayyoon keenna: Hubannoo Hawaasa keennaa cimsuudha!

Horaa Dulaa Deebanaa

👥: OROMO ICT  and Qubee Technologies TEAM!💤
E-mail: info@oroict.com
Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here