Twitter Eenyummeessaa sobaa Mil.1 ol haquu ifoomse.

0
95

Odeessi Waashingiton Post ifoomse akka jedhutti oduuwwan sobaa hedduumachaa dhufuun ibsamee, rakkoolee kana hiddaan buqqisuuf dhaabbaatichi Twitter eenyummeessaa(Account) sobaa miliyoonotaan lakkaawamu ugguruu(cufuu) ifoomseera.

Ji’oota darban muraasa keessatti qorannoon dhaabbatichi gaggeesse akka agarsiisutti Eenyummeessaawwan adda addaa Odeeffannoo sobaa hanga Mil. 70 ol tahan tamsaasaniiran tahuun kan irra gahame tahuu ibsameera. Haaluma kanaan Eenyummeessaa tamsaasa oduu sobaa kanarratti hirmaatan jedhaman ugguramuu Rooyitars addeesseera.

Haaluma kanaan Dhaabbilee marsaalee hawaasaa kanneen akka Google, Facebook, Twitter fi kkf oduuwwan sobaa miidhaa qaqqabsiisu jedhamanii yaadaman ugguruu irratti bobba’anii jiru.
Keessattuu maddi oduuwwan biyya Raashiyaa irraa tamsa’u filannoo Mootummaa Ameerikaa irratti miidhaa qaqqabsiisuudhaan walqabatee xiyyeeffannoon addaa kan itti godhameefi ammas Eenyummeessaawaan ugguraman keessaa adda durummaa kan fudhatu tahuun akeekameera.

Yaada bilisaan ibsachuu dawoo godhachuudhaan adeemsa siyaasaafi Sirna Dimookiraasii irratti dhiibbaa uumuufi uumuuf eenyummeessaalee odeeffaannoo sobaa tamsaan iratti tarkaanfiin fudhatame akka haqa qabeessatti ilaalameera.
Twitter giddugala odeeffannoo sobaa taheera jedhamee himanni yeroo adda addaatti irratti dhiyaachaa turuun himameera.
Dhaabbatni Twitter yeroo ammaa Fayyadamtoota ka’aa(Active users) mil 336 ol kan qabuudha.

Maddi-EBC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here