Waan Feesbuukii irratti hojjattanirraa Galii Argachuu akka dandeessan Beektuu? | oroict.com Solutions

Waan Feesbuukii irratti hojjattanirraa Galii Argachuu akka dandeessan Beektuu?

Feesbuukii irratti Maal hojjachaa jirtu? Maxxansaalee(Barreeffama, Suuraa moo Suursagalee) Dhoobuudhaa?, Akkasumas Suursagalee Woraabduu?

Hojiilee Feesbuukii irratti hojjannu irraa Mallaqa Karaa sadiin argachuu dandeenna. Isaanis:
1) Beeksisa jidduu Suursagalee(Ad Breaks)
2) Hordoffii Dinqisiifattootaatiin(Fan Subscription)
3) Qabiyyee Addaaye(Branded Content)

Beeksisa jidduu suursagalee galchuu;
Beeksisa jidduu (Ad Breaks) suursagalee Feesbuukii irratti dhoobdanitti dabaluudhaan Feesbuukiirraa galii argachuu ni dandeessu. Tartiiba barbaachisaa yeroo jalqabaa guuttanii Fuula Feesbuukii keessanii garee dhaabbatichi irratti beeksisa adda addaa gadi lakkisu jalagalchinaan(In Monetized Category), dhaabbatichi Gosa beeksisa isin barbaaddanii ofumaan(automatically) hubatee beeksisa itti isiniif lakkisa ykn ofuma keessanii akka filattan, filannoo isiniif kenna.
Kafaltiin isaas Baay’ina Suursagalichi ilaallameefi gosa dhaabbata Beeksifachaa jiruurratti hundaaya.

Walumatti; Gosti beeksisa kanaa kafaltii gaarii kan agargamsiisu:
– Suursagalee(video) dheeraarratti
– Qabiyyee dhaabbata Beeksifatuun walsimu fi kkf irratti

AKKAMITTI FAYYADAMNA?
Tooftaa Beeksisa jidduu (Ad Breaks) dhaan Galii argachuu kan dandeessan Fuula Feesbuukii(Facebook Page) qofaan. Umriin 18 oltahuu qaba.

Tajaajila kana argachuuf:
a) Fuulgocha dhuunfaa osoo hin taane Fuula Feesbuukii keessanii irraa Suursagalee maxxansuu isin irraa eegama.
b) Dambii Itti bulmaataa fi Imaammata Maamilootaa guutuun dirqama
c) Ji’a tokko keessatti yoo xiqqaate daqiiqaa 1 banamee si’a 30,00+ ol yoo ilaallame akka milkaa’inatti ilaalama.
d) Fuulli Feesbuukii keessan Hordoftoota 10,000+ kan qabuu fi Suursagaleen(video) fuulichumarraa qajeellotti kan maxxanfamu tahuu qaba.
e) Teessoo(Biyya)fi Afaan fayyadamtan kan biyyoota Kafaltiin Feesbuukii keessatti hayyamamee ta’uu qaba. Isaanis:

Afaanota Feesbuukiin Kafaltii rawwatuunBiyyoota Kafaltiin Feesbuukii keessatti raawwatamu
 • Arabic
 • Bengali
 • English
 • French
 • German
 • Hindi
 • Italian
 • Indonesian
 • Kannada
 • Korean
 • Malay
 • Malayalam
 • Mandarin
 • Marathi
 • Portuguese
 • Punjabi
 • Spanish
 • Tagalog
 • Tamil
 • Telugu
 • Thai
 • Turkish
 • Argentina
 • Australia
 • Austria
 • Bangladesh
 • Belgium
 • Bolivia
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Colombia
 • Denmark
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • El Salvador
 • France
 • Germany
 • Ghana
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Italy
 • Jordan
 • Kenya
 • Malaysia
 • Mexico
 • New Zealand
 • Nigeria
 • Norway
 • Peru
 • Portugal
 • Singapore
 • South Africa
 • South Korea
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • The Netherlands
 • The Philippines
 • Saudi Arabia
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
Dubbisi | Read  Bilbila ykn Koompitara Argii too'achuu(Screen Monitoring), Fageenyarraa too'achuu(Remote Monitoring) fi Gahiinsa Fageenyarraa(Remote Access) - Basaasa Telekoomii qolachuu

 

f) Suursagaleen(Video) keessan yoo xiqqaate daqiiqaa 3 gahuu qaba.

Tajaajila kana argachuuf wantootni barbaachisoon:
1) Too’ataa Herregaa (Financial Admin) ramaduu barbaachisa. Ogeessi kun Odeeffannoo Beeksisa Suursagalee jidduu kanaafi isaaniin walqabatan hordofa, Ogeessota heddu ramaddiilee kana jalatti ramaduun ni danda’ama.

2) Gulaalaa (Editor) ramaduu barbaachisa. Ogeessi kun Beeksisa Suursagalee jidduu kana kakaasuu(Activate) ykn dhaabsisuu(Disable) walqabatan hojjata, Ogeessota heddu ramaddiilee kana jalatti ramaduun ni danda’ama.

3) Lakkoofsa Kafaltii Gibiraa(Tax ID) qabaachuun barbaachisaadha. Lakkoofsi kun Lakkoofsa VAT ykn Lakkoofsa kafaltii Gibiraa Mootummaarraa baafame.

4) Teessoo Dhaabbata keessanii, Lakkoofsa Bilbilaa fi Teessoo Ergaa(E-mail) qabaachuu qaba.

Yoo Ulaagaalee eeraman guuttan: Ammuma Tartiiba kanaa gadii hordoftanii tajaajila argachuuf gaaffii keessan dhiyeeffachuu dandeessu. Hidhaa(link) Faebook Creator(https://business.facebook.com/creatorstudio) ykn Facebook Ads Break(https://www.facebook.com/business/m/join-ad-breaks) jedhu duuka bu’aa akkaataa tartiiba asii olitti mari’anneen guuttadhaa.
Fakkeenyaaf; Fuula feesbuukii keessan filachuu, Eenyummeessa Kafafaltiin ittiin isiniif kafalamu qindeeffachuufi kkf.

Akkasumas Heeraafi Imaammata Dhaabbatichi Maamilootaaf fayyadamu baruu yoo barbaaddan hidhaa(https://www.facebook.com/help/publisher/partner-monetization-policies#) ilaalaa

Kutaa 2ffaa fi 3ffaa Maxxansa kanaa keessatti:
Karaa 2ffaa[Hordoffii Dinqisiifattootaatiin(Fan Subscription)] fi
3ffaa[ Qabiyyee Addaaye(Branded Content)] ilaalla.

Waan isiniif hin galin gaafadhaa

Maddi Odeeffannoo Dhaabbatichu Tajaajila kennuudha.
Afaan Oromootiin kan dhiyeesse oroict.com Team dha.

HORAA BULAA DEEBANAA
oroict.com Team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.