Yeroo Koompitara irratti waa hojjannu Koompitarri akka ofumaa olkaa’u gochuu(Auto Saving Our work on computer)


Mee dhugaa haa dubbannuu, namni koompitara fayyadamee beeku, osoo isin waa barreessaa jirtan, osoo waan barreessitan sana olhin kaayatin isin jalaa badee hin beekuu? dookumantii hatattamaan fa’a barbaaddan dursitanii olkaa’uu dagattanii osoo barreessaa jirtan, barreessitanii yeroo xumuruu geenyu fa’a Ifaan badee mataa nu dhukkubsee hin beekuu?

 

Kun muudannoo nama koompitara fayyadamu hundaati. Akkasumas yeroo sababa kanaaf miidhaan nu mudatu ykn yoo hojii daldalaa ta’e hanga galii dhabuu, yoo beellamni fa’a nutti ga’ee jiraate beellama haquu, yoo toorarraa(online) qormaata fudhachaa jiraanne qabxii keenya nujalaa balleessuufi kkf fa’a qaqqabsiisa.

 

Kanaafuu mala salphaa tokko fayyadamnee miidhaa gama kanaan nu mudatu jalaa baraaramuu dandeenya.

Malli kunis, Mi’a(tool) ofiin olkeettuu(Autosaver) kaasuu(Activate) fi sirreessuu[Adjusting]dha. Miini kun Bilisaan dhaabbata ‘Door2Windows’ jedhamuun hojjatamee koompitara keenya irra olkaa’amee kan argamuudha.

Miini kun daqiiqaa nuti itti sirreessine sanaan waan koompitara keenya irratti nuti hojjannu irra deddeebiin ol nuuf kaaya. Kanaafuu amala akka ‘CTRL + S’ kan nuti ofii keenyaa ittiin olkeenyu kan qabuudha. Haaluma kanaan daqiiqaa nuti itti sirressine sanaan ofumaa ‘CTRL + S’ nuuf tuqa jechuudha.

 

Kanaafuu: Mi’a Tool kana fayyadamuuf koompitara keenya cufnee yeroo kaafnu(boot) goonudha. yeroo sirreessinu daqiiqaa 1,2,3.. kennuufii dandeenyuufi yeroo koompitarri keenya cufamee bananu kanuma ofiin ka’ee hojjatuudha.

 

Yoo Ofiin olkeettuu(Autosaver) fayyadamnu mallattoo akka yaadachiiftuu(notification) qofa nutti agarsiisa.

Kana malees Fedhii(Preference) keessa seennee ilaaluu dandeenya, akka asii gadii kanatti .

Barbaachisaa taanaan, toorarraa(online) irraa hidhaa(this link) irraa bilisaan buufachuu dandeessu.

 


HORAA BULAA DEEBANAA

👥: OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤

E-mail: info@oroict.com and oromoict@gmail.com

Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here