Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf | oroict.com Solutions oroict.com Solutions

Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf

Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf


Yoo nama tokkoo bilbiltan Lakkoofsi keessan lakkoofsa hin beekkamneen ykn lakkoofsa isin bilbiltaniin osoo hin taane lakkoofsa biraatiin akka nama itti bilbilame sana birratti muldhatu gochuun ni danda’ama.
Tajaajila kana fayyadamuu namni barbaadu, Tartiiba kanaa gadii hordofaa:
1) Bilbila keessan banaa [Tap Phone]

2) Tartiibni kun akkaataa qafoo keessaniitiin gargar ta’us TUQAA SADI[MORE] jedhu barbaadaa cuqaasaa.

 

3) Itti Aansuun SETTING ykn CALL SETTING Seenaa

 

4) Ammas Tartiibni kunis akkaataa Mobile keessaniitiin gargar ta’uu danda’a, ta’us CALL kan jedhu cuqaasaa.

 

5) MORE SETTING ykn ADDITIONAL SETTING Seenaa

 

6) CALL ID, SHOW CALL ID ykn SHOW MY CALLER ID cuqaasa

 

7) HIDE NUMBER kan jedhu Filadhaa

 

Tartiiba kana seeraan hordoftanii guuttannaan, yeroo nama biraatii bilbiltan Lakkoofsi keessan nama bilbiltaniif sana biratti hin muldhatu.

 

 


OROMO ICT

[sgmb id=”1″]

Dubbisi | Read  Abbaan Argannoo Interneetaa - Larry Robert du'aan boqotan.

14 Comments

 • BELAY
  Gurraandhala 13, 2017 at 3:51 pm

  Galatoma U are Special

 • nanat
  Gurraandhala 13, 2017 at 4:17 pm

  0777777777 kanjedhu barreessinaa

  • Hamzaa Hajii
   Bitootessa 11, 2017 at 3:43 pm

   Baay’ee galatoomaa!!!!!!!!

  • Hamzaa Hajii
   Bitootessa 11, 2017 at 3:45 pm

   Baay’ee galatoomaa waan hedduu baranne Galata guddaa argadhaa!!

 • Tahir Awel
  Gurraandhala 13, 2017 at 4:22 pm

  Galatooma !!
  Baay’ee namattii tola.

 • abdijeilan15
  Gurraandhala 14, 2017 at 4:08 am

  caller id kiyya hide ta”ee jira hin banamu maaliidhaafi laata

 • abdi
  Gurraandhala 14, 2017 at 8:10 am

  bareedadha itti Fufaa

  • Naol Merga
   Hagayya 29, 2017 at 7:07 pm

   Caller ID hide godhee jiraa akkamiinan active taasisa adaraa?

 • Hamdi
  Gurraandhala 15, 2017 at 10:02 am

  Akka isi. Jettanitti guuteen ture. Garuu gaafan nama biraatti bilbilee ilaalu lakk. Koo ni mul’isa

 • jemal
  Gurraandhala 15, 2017 at 1:08 pm

  Yoo ID hide godhuu nama irraatti yaaluu ofiirraa darba maaliif

 • Yonas Abera
  Gurraandhala 16, 2017 at 1:29 pm

  Baayyen isiin jaaladha nuuf jiraadhaa
  umuriin keessan nuuf haa dheeratu
  barumsaa keessaniif gudaa(…) galatooma

 • Leti
  Bitootessa 24, 2017 at 9:17 pm

  Ammayyuu bilbilakoo ni mullisa

 • Fulbaana 20, 2017 at 7:24 am

  Mobile X-TIGI jedhamuun yoo fayyadamuu barbaade akkamin godha? ajaja isin tarreessitan kanaan wal hin fakkaatu.
  X-TIGI’ n akkana jedha:
  Setting>call setting>Hide ID jedhee jalatti filannnoo sadi naa kenne.
  1.Hide ID dha. Afaan Oromoon “WE (ID) dhoksi” jedha.
  =Inni kun ani nan bilbila yoon jedhe naa bilbilu, garuu namni yoo naa bilbile ni hojjata.

  2.Display own ID jechuun “WE(ID) kiyya agarsiisi” jedha.
  =Inni kun immoo faallaa isa 1ffaati.
  Ani namaa nan bilbila garuu namni naaf bilbiluu hin danda’u.

  3.Display ID by network jechuun “WE[ID] cimdaan argisiisi” jechuudha.
  =Kun immoo Ni fudhatas(Receive) ni seenas(Dial).
  Isaan lamaan duraa tajaajila tokko tokko qofa kennu inni sadaffaan garuu bilbilas ni fudhata, ni bilbila.

  Egaa kan akkanaa kun maal haa ta’u?

  Tajaajilli akkanaa kun Mobaayila hundarratti ni hojjata yoo ta’e karaadhuma an tarreesse kanaan ala falli yoo jiraate nuu eeraa.
  Fknf haala koodiitiin.

  Mobile icha yaaliidhaan yoo laaluu feetan maqaansaa X-TIGI dha.

  Galatoomaa deebii naan dhaqqabaa.

 • Ebla 15, 2018 at 12:29 pm

  “Additional setting” jala ergan seenee booda “Caller Id” kiyya disable na jalaa godhee jira. sababnisaa maali? Bilbilli kiyya HUAWEI dha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

oroict.com will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.